Огляд сучасних методичних засад вимірювання якості життя.

Автор(и)

  • M. Naumova Донецький національний університет

Ключові слова:

якість життя, рівень життя, об'єктивний і суб'єктивний індикатори, інтегральний індикатор, система показників оцінки, методики вимірювання, соціально-економічний розвиток

Анотація

У статті розглянуте поняття «якість життя», методики оцінки і вимірювання цього показника. Метою дослідження є аналіз і систематизація існуючих теоретико- методичних підходів до оцінки якості життя, які використовуються в міжнародних і вітчизняних дослідженнях. У статті розглянуто об'єктивні, суб'єктивні та інтегральні індикатори якості життя населення. Наведено основні методики вимірювання цієї категорії, такі, як індекс розвитку людського потенціалу, методика стандартів і якості життя, методика ОЕСР та інші. На основі аналізу використаних джерел вказані позиції України в різних світових рейтингах. Обґрунтовано потребу розвитку методичних основ вимірювання якості життя в умовах відсутності еталонної системи показників та універсальної методики, яка враховує динамічно мінливі та ті, що диференціюються територіально, індикатори досліджуваного показника, в тому числі пов'язані з глобальними трендами і локальними тенденціями. Для України це, серед іншого, прояви військово-політичного конфлікту, які істотно знижують рівень об'єктивних показників якості життя, а також змінюють суб'єктивні уявлення людей про прийнятні та задовільні параметри задоволеності життям.

Біографія автора

M. Naumova, Донецький національний університет

к.ф.-м.н., доцент

Посилання

Удотова Л. Ф. Социальная статистика / Л. Ф. Удотова. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 240.

Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации // Социологические исследования. – 2009, № 1. – С. 33–42.

Galbraith J. The Affluent Society. / J. Galbraith – Boston: Houghton Mifflin., 1958. – 276 p.

Bauer J. "Social Indicators". / J. Bauer; Ed. by R. Bauer. – Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1966. – 554 р.

Bradburn N.M. The structure of psychological well-being / N. M. Bradburn. – Chicago: Aldine, 1969.

Forrester J.W. World Dynamics / J.W. Forrester –Cambridge: Wright-Allen Press, 1971. – 142 p.

Campbell A. The quality of American life. Perceptions, evaluations and satisfactions [Електронний ресурс] / A. Campbell, Ph.Е. Converse, W.L. Rodgers. – New York, 1976. – Режим доступу: http://flogiston.ru/files/glava_1.pdf .

Sen А.К. Development as Capability Expansion // Journal of Development Planning. 1989. 19: Р. 41 - 58.

Toffler A. Future shock / A. Toffler – New York: Random House, 1970. – 505 p.

Грішнова О.А. Людський розвиток : навч. посіб. / О.А. Грішнова. – К.: КНЕУ, 2006. – 308 с.

Ковтун Н.В. Міжнародний досвід оцінювання якості життя населення і можливості його використання в Україні / Н.В. Ковтун, І.П. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.: Економіка. – 2013. – № 134. – С. 32-37.

Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз (колективна монографія) / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 367 с.

Кизим Н.А. Качество жизни населения и внешнеэкономическая деятельность предприятий / Н.А. Кизим, В.А. Зинченко.–Х.: ИД «ИНЖЭК», 2009.– 184с.

Постніков В. С. Якість життя населення як індикатор ефективності державного регулювання якості життя / В. С. Постніков // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 71–74.

Гаврилова Т.В. Принципы и методы исследования качества жизни населения / Т.В. Гаврилова // Технологии качества жизни. – 2004. – Т. 4, № 2. – C. 1–11.

Бікулова Д.У. Методичні підходи до оцінювання якості Життя людини: зарубіжний та вітчизняний досвід / Д.У. Бікулова // Бізнес інформ. ― 2014. ― № 3. ― С. 225-230.

Human Development Report 2015 2015 [Electronic resource]. – Access mode: http://hdr.undp.org/en/2015-report.

Quality of life indexes for national policy: Review and agenda for research. / Hagerty M.R. [etc.] // Social Indicators Research. – 2001. – Vol. 55. – P. 1-91.

OECD Better Life Index [Electronic resource]. Access mode: http://www.oecdbetterlifeindex.org/

Second European Quality of Life Survey [Electronic resource]. Access mode: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/02/en/2/EF 0902EN.pdf

Ковтун Н.В. Методологічні засади оцінювання якості життя населення України в контексті міжнародних підходів/ Н.В. Ковтун // Статистика України. – 2013. – № 1. – С. 54-60.

Global Liveability Ranking 2016 [Electronic resource]. Access mode: http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=liveability2016

Cost of Living Index by Country 2016 Mid Year [Electronic resource]. Access mode: http://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp

World Happiness Report 2016 [Electronic resource]. Access mode: http://worldhappiness.report/.

The Legatum Prosperity Inde Rankings 2015 [Electronic resource]. Access mode: http://media.prosperity.com/2015/pdf/publications/PI2015Brochure_WEB.pdf

Misery index of inflation, unemployment [Electronic resource]. Access mode: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-04/these-are-the-world-s-most-miserableeconomies.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії подолання бідності» від 16 березня 2016 р. № 161-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248898080

Айвазян С.А. Интегральные индикаторы качества жизни населения: их построение и использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях / С.А. Айвазян.–М. : ЦЭМИ РАН, 2000.–117с.

Регіональний людський розвиток: Стат. бюл. / Відп. за випуск І.В.Калачова. – К. : Держстат України, 2012. – 45 с.

Независимый институт социальной политики, интегральные индексы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://atlas.socpol.ru/indexes/index_life.shtml

Вимірювання якості життя в Україні: аналітична доповідь / Е.М. Лібанова, О.М. Гладун, Л.С. Лісогор та ін. – Київ : Ін-т демографії та соц. досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2013. – 50 с.

Quality of Life Index for Country 2015. [Electronic resource]. Access mode: http://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2015.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті