Система внутрішньої соціальної відповідальності організації.

Автор(и)

  • O. Dyakiv ТНЕУ
  • N. Demchuk ТНЕУ

Ключові слова:

внутрішня соціальна відповідальність, рівень соціальної відповідальності, соціальна відповідальність, соціальні програми, соціальна захищеність

Анотація

У статті розкрито соціальну відповідальність банківських установ, яка проявляється через їх надійність; прозоре ведення бізнесу; надання високоякісних послуг; забезпечення гідними робочими місцями з належними умовами праці; дотримання принципів екологічної відповідальності; благодійництво та спонсорство. Визначено рівень соціальної відповідальності банку. Вказано, що соціально- відповідальний банк характеризується сумлінним веденням бізнесу, чесною конкуренцією та прозорою фінансовою звітністю, і це в свою чергу забезпечує розвиток суспільства; охорону здоров'я та безпечні умови праці працівників; надання високоякісних послуг; протидію корупційним діям керівництва і має високий рівень репутації.

Біографії авторів

O. Dyakiv, ТНЕУ

к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки

N. Demchuk, ТНЕУ

магістр

Посилання

Гирик О. С. Мотиваційний механізм активізації банківської діяльності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / О. Гирик. – Львів: Інститут регіональних досліджень, 2010. – 24 с.

Гриненко А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: теоретико- методологічний аспект оцінювання соціальної відповідальності Гриненко, А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: /А. М. Гриненко // Формування ринкової економіки. – 2012. – Праця в ХХІ ст. – C. 58–68.

Дяків О. П. Корпоративна соціальна відповідальність в стратегії управління персоналом /О. Дяків // Сучасні тенденції розвитку економічних систем: моногр./ за заг.ред. В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 223 – 234.

Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів / А. Колот // Економічна теорія. – 2013. – № 4. – С. 5 –26.

Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон.наук, проф. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2012. – 504 с.

Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / Кол. автор.: Лазоренко О., Колишко Р., та ін. – К.: Видавництво «Енергія», 2008 – 96 с.

Річні звіти Райффайзен Банку Аваль за 2013–2014 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.aval.ua /about/charity

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті