Сучасні тенденції розвитку університетів в умовах нової економіки.

Автор(и)

  • N. Buga Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Ключові слова:

тенденції, розвиток університетів, нова економіка, сучасне управління університетами, корпоративний, інноваційний, віртуальний, підприємницький, проектно-орієнтований університет

Анотація

В статті зазначені характерні риси нової економіки та досліджено сучасні проблеми розвитку університетів, що виникають в умовах впровадження принципів нової економіки. Проблеми спричиненні як зовнішніми факторами впливу, так і пов’язані з методами та формами управління університетами. Доведено, що в сучасних умовах розвиток університетів залежить від споживчого попиту на освітньому ринку і неадекватність традиційних моделей управління університетом стає все більш очевидною. Розглянуті основні тенденції розвитку сучасних університетів. Виявлені основні види та особливості діяльності сучасних університетів, які найкраще відповідають умовам нової економіки, зокрема,розглянута корпоративна модель управління університетом, інноваційний, віртуальний, підприємницький, проектно- орієнтований університет. Визначено, що нова модель управління університетами має забезпечити узгодження інтересів університету, держави, бізнесу і соціально- культурної сфери в адаптації системи до процесів становлення нової економіки.

Біографія автора

N. Buga, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

к.е.н, доцент

Посилання

Дьяченко О.В. К сущности категории «Новая экономика» / О.В.Дьяченко // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. - №5. – С.18-23

Базылев Н.И., Грибанова Н.Л. "Новая экономика", ее движущие силы и тенденции развития. Базылев Н.И., Грибанова Н.Л. Проблемы современной экономики. – 2006. - N 1/2 (17/18) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.meconomy.ru/art.php?nArtId=934

Долженко О. В. Университет постмодерна: предпосылки становления и развития / О. В. Долженко // Alma-mater. Вестник высшей школы. – 2009. – № 6. – С.9 – 14.

Кузьменко О. Концептуальні моделі університету / О. Кузьменко // Освітологія. - 2013. - Вип. 2. - С. 119-124. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ocvit_2013_2_16

Медведєв І. А. Державне управління розвитком університету: теоретично- прикладний аспект : [монографія] / І. А. Медведєв. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 220 с.

Брежнева-Єрмоленко О.В. Інтелектуальна складова в структурі елементів нової економіки / О.В. Брежнева-Єрмоленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3 (105). – С. 4–12.

Сафонова В.Є. Знання як стратегічнийресурс “нової економіки”: еволюція поглядів / В.Є. Сафонова // Економічна теорія. – 2012. – № 2. – С. 43–51.

Статистичний бюллетень «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України» 201516 навчального року [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Дракер П. Посткапиталистическое общество // Новая постиндустри- альная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М., 1999. – C. 67-100.

Кугель С. А. К вопросу о применении бизнес-модели в сфере высшего образования / С. А.Кугель, М.Блок, Хватова Т.Ю. // Социологические исследования.- 2014. - № 10. - С. 106-116

Мирошникова О.Х. Постсовременный университет: вигляд в будущее/ О.Х.Мирошникова // Мир науки. Научный интернет-журнал. 2015. - №3. Електронний ресурс].- Режим доступу: http://mir-nauki.com/ PDF/02PDMN315.pdf

Покровский Н.Е. Трансформация университетов в условиях глобального рынка / Н.Е.Покровский // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2004. – Т. VII . – № 4. – С. 152-161.

Williams G. The Enterprising University: Reform, Excellence and Equity. Buckingham: Open University Press, 2003

Покровский Н.Е. Глобалистика и футурология. Побочный продукт глобализации: университеты перед лицом радикальных изменений [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/16/1214862861/Pokrovski.pdf

University of the future: A thousand year old industry on the cusp of profound change // Ernst & Young research team. Australia. 2012. Available at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/University_of_the_future/$FILE/University_of_the_ future_2012.pdf

Гительман Л. Корпоративный университет: концепция, условия и этапы создания /Гительман Л., Исаев А, // Управление компанией. - 2005. - №7 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gitelman.ru/publications/?item=71

Осипова Н.В. Корпоративная модель университета как социальная новация / Н.В.Осипова // Современное образование. — 2015. - № 2. - С.1-19 [Электронный ресурс]. Режим доступа http://e-notabene.ru/pp/article_14388.html

Хохлов А.Ф. Проектно-ориентированный университет / А.Ф. Хохлов, Р.Г. Стронгин, А.О. Грудзинский // Высшее образование в России. — 2002. — № 2. — С. 3– 11.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті