Конкурентоспроможність вищої освіти України у вимірі міжнародних систем ранжування.

Автор(и)

  • O. Levchenko Кіровоградський національний технічний університет
  • I. Tsarenko Кіровоградський національний технічний університет

Ключові слова:

SWOT-аналіз, рейтинг, ранжування, SWOT-аналіз вищої освіти, система ранжування ВНЗ, Universitas21, U21, QS Higher Education System Strength

Анотація

Предметом дослідження є стан системи вищої освіти України в рамках компаративного аналізу міжнародних систем ранжування. Мета статті – здійснити аналіз рівня конкурентоспроможності національної системи вищої освіти та виокремити проблемні аспекти її розвитку. В статті використані описовий метод – для розкриття наявної інформації по кожній системі ранжування, метод узагальнень і графічний метод – для демонстрації складових загальної рейтингової оцінки та її динаміки у розрізі країн. Результатом роботи є проведений аналіз стану вищої освіти України з огляду на необхідність посилення її конкурентоспроможності на основі таких світових рейтингів як: Universitas21 або U21 та QS Higher Education System Strength. Сфера застосування результатів дослідження – національна програма розвитку системи вищої освіти України. В статті наведено складові SWOT-аналізу, особливості методологій міжнародних систем ранжування вищої освіти на макрорівні. Розглянуті аналітичні звіти проведеного дослідження конкурентоспроможності систем вищої освіти з використаннях вищезазначених рейтингів. Оцінені позиції вищої освіти України в межах світових систем ранжування. Побудовано матрицю SWOT-аналізу вищої освіти України. Запропоновано напрями стратегічного управління щодо посилення конкурентоспроможності вищої освіти України на ринку освітніх послуг.

Біографії авторів

O. Levchenko, Кіровоградський національний технічний університет

д.е.н., професор, проректор з наукової роботи

I. Tsarenko, Кіровоградський національний технічний університет

аспірант кафедри економіки праці та менеджменту

Посилання

Царенко І.О. Проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів ВНЗ України в умовах формування іннова-ційної моделі еконо-міки та напрями їх вирішення / І.О. Царенко // Матеріали XX ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки». – Одеса, 7- 11 вересня 2015. – С. 75-81.

U21 Ranking of National Higher Education Systems. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.universitas21.com/article/projects/details/152/u21-ranking-ofnational-higher-education-systems

QS Topuniversities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/2016

Царенко, І. О. Рейтингові системи ранжування вищих навчальних закладів: українські та світові методики / І. О. Царенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - Вип. 26. - С. 56-66. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11

Експорт освітніх послуг вищими навчальними закладами України у вимірі глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / О. М. Левченко, Д. Д. Плинокос // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 210-216. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті