Інституціоналізація реалізації інноваційно-соціальної стратегії розвитку регіону.

Автор(и)

  • G. Zhavoronkova Національний авіаційний університет
  • V. Zhavoronkov Національний авіаційний університет
  • V. Klymenko Національний авіаційний університет

Ключові слова:

інноваційно-соціальна стратегія регіонального розвитку, технологічна платформа, індустріальний парк, технологічна дорожня карта регіону, спеціалізовані інститути розвитку

Анотація

Визначено, що соціальні цілі та соціальна ефективність є одним з головних критеріїв оцінки будь-якого інноваційного проекту. Запропоновані принципи формування раціональної інноваційно-соціальної стратегії регіонального розвитку. Виокремлено основні завдання інституційно-організаційного спрямування для побудови опорних інституційних структур майбутнього індустріального парку Розроблено алгоритм побудови технологічної дорожньої карти інноваційного розвитку регіону. Визначено комплексні показники щодо соціальних ефектів інновацій та найважливіші сфери інноваційних змін в організації регіону. Досліджено роль інститутів розвитку в якості каталізаторів приватних інвестицій у пріоритетні сектори й галузі економіки щодо упровадженню інновацій та удосконаленню інституціонального середовища. Розроблено механізм фінансового регулювання інвестиційної діяльності. Проаналізовані інструменти податкового стимулювання інвестиційної діяльності населення, запропоновано набір компонентів та узагальнений показник динаміки якості інвестиційного потенціалу регіону. Доведено, що соціальна спрямованість технологічної політики вимагає прискорити організацію та підвищити ефективність діалогу держави, бізнесу й науки шляхом формування відкритих майданчиків для комунікації цих співтовариств і узгодження їх інтересів.

Біографії авторів

G. Zhavoronkova, Національний авіаційний університет

д.е.н., професор

V. Zhavoronkov, Національний авіаційний університет

к.е.н., доцент

V. Klymenko, Національний авіаційний університет

к.е.н., доцент

Посилання

Жаворонков В.О. Теорія та практика проведення інституціональних змін [текст] монографія / В.О. Жаворонков. – Київ: Центр учбової літератури, 2015.

Федулова Л.І. Інноваційна політика : підручник / Л.І. Федулова, А.А. Мазаракі, Г.О. Андрощук. – К.: КНТЕУ, 2012. – 604 с.

Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів : монографія / за ред. д-ра екон. наук професора Л.І. Федулової; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2013.

Жаворонкова Г.В. Технологічна безпека в інформаційно-знаннєвій економіці: держава, регіон, аграрна галузь: монографія / Жаворонкова Г.В., Жаворонков В.О., Крачок Л.І., Мельник Л.Ю.; за ред.. д-ра економ. наук, проф.. Жаворонкової Г.В. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016.- 448 с.

Гнатюк С.Н. Социально-экономическая эффективность инноваций / С.Н. Гнатюк // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально- экономического развития: Матер. ХІV Межд. конф. (Минск, 24-25 октября 2013 г.). – Минск: ГНУ «НИЭИ Минэкономики Респ. Беларусь». – С. 20-21.

Черненко С.Н. Роль социальных инноваций в современных условиях с учетом глобальных вызовов / С.Н. Черненко // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: Матер. ХІV Межд. конф. (Минск, 24-25 октября 2013 г.). – Минск: ГНУ «НИЭИ Минэкономики Респ. Беларусь». – С. 86- 87.

Коваленко О.В. Проблеми формування стійкості регіонального підприємництва / О.В. Коваленко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 2. – С. 310-313.

Хасанов И. Международный опыт создания и функционирования институтов развития / И. Хасанов // Транспортное дело России. - №8 (81). – 2010. – С. 14-18.

Пинягин Ю.А. Синдицированное кредитование в Республике Беларусь / Ю.А. Пинягин // Банкаускі веснік. – 2010. – № 1. – С. 59-63.

Булатова Ю.И. Финансовый потенциал инвестиционной деятельности субъекта Российской Федерации / Ю.И. Булатова // Экономика приграничных регионов в условиях модернизации: проблемы и перспективы развития: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. – С. 723-727.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті