Удосконалення методики розробки корпоративного профілю компетенцій фахівця.

Автор(и)

  • H.V. Sereda Донецький національний університет

Ключові слова:

компетенція, профіль компетенції, професійна роль, аналіз робіт, відбір персоналу, оцінка персоналу, розвиток персоналу

Анотація

Статтю присвячено удосконаленню методики розробки профіля компетенції фахівця на рівні підприємства, організації. Автором узагальнені підходи до визначення поняття «компетенція», методологічні підходи до розробки профілю компетенцій, доведено необхідність поєднання як індуктивного (аналізу робочої поведінки успішних та неуспішних фахівців), так і дедуктивного (аналізу робіт) підходу у визначенні компетенцій. Отримали подальшого розвитку методичні підходи щодо порідку та змісту етапів розробки профілю компетенцій фахівця на корпоративному рівні. Досліджено поняття «професійна роль», обґрунтовані види професійних ролей, та запропоновано включення професійних ролей у профіль компетенцій фахівця з метою біль точного формулювання компетенцій. З метою чіткого визначення важливості конкретної компетенції для подальшої оцінки відповідності характеристик кандидата на вакантну посаду ідеальному профілю компетенцій запропоновано використовувати показник питомої ваги робочого часу на виконання функцій та робочих завдань. Запропоновано авторську методику визначення важливості кожної компетенції в загальному переліку компетенцій. Пропозиції, надані автором, можуть бути використані в практиці управління людськими ресурсами, а саме в процесах підбору та відбору, оцінки персоналу, розробці адаптаційних програм та визначення зон розвитку фахівця, розробці програм з розвитку компетенцій працівників.

Біографія автора

H.V. Sereda, Донецький національний університет

к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

McClelland D.C. (1973), Testing for competence rather than for intelligence, American Psychologist, 28, 1-14

Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы / Р. Бояцис ; пер. с англ. - М. : HIPPO, 2008. - 352 с.

Стив Уидетт, Сара Холлифорд. Руководство по компетенциям. – Изд.3-е. - М.: HIPPO, 2008. – 240 с.

Спенсер-мл. Лайл М., Спенсер Сайн М.. Компетенции на работе. Пер. с англ. - М: HIPPO, 2005. - 384 с.

Петрова І. Інтеграційна роль компетенцій у стратегічному управлінні людськими ресурсами / І. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2008. - №8. – С. 23 – 28.

Клецова К.В. Формування компетенцій персоналу як основа забезпечення його конкурентоспроможності на ринку праці / К.В. Клецова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2010 _1_1/Klecova.pdf.

Столярук Х.С. Формування компетентнісної компоненти трудового потенціалу фахівців з управління персоналом: дис. ... канд. ек. наук: 08.00.07: Столярук Христина Сергіївна; М-во освіти і науки України. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.. В.Гетьмана»; наук. кер. Петюх В.М. – Київ, 2016. – 295с.

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. – СПб: Питер, 832с.

Evaluator Competencies / International Board of Standards for Training, Performance and Instruction (IBSTPI) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ibstpi.org/.

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій. Постанова Кабінетe Міністрів України, від 23.11.2011 № 1341 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

Петюх В.М., Юрчук Л.Л. Методичні підходи щодо визначення недостатніх компетенцій економіста з праці / В.М. Петюх, Л.Л. Юрчук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – Збірник наукових праць. – 2012. – №1(3). – С. 11-19.

Зленко А. М. Компетенції в системі оцінки персоналу / А. М. Зленко // Економічний вісник університету. - 2013. - Вип. 20(1). - С. 99-102. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2013_20(1)__21.

Модель компетенций / Консалтинговая компания «Человеческий капитал» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hrconsalting.ru/upload/iblock/089/oztyqgappwrvkx%20dgbdiqutjebi%20cqdbxsarqrxrg nnyiyvlex%20omnifwnhfpyjrvbrmsij%20kpwxofvkqahfmvossbaxryhiti%20zfbiplymjnrf%20 xhffnrabktdk.pdf.

Управління розвитком персоналу: навч. посібн. / Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська. − Одеса: Атлант, 2013. — 427 с.

Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76): Наказ Головного управління державної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nads.gov.ua/sub/nikolaivska/ua/publication.

Кожан Т.О. Визначення видів компетенцій менеджера з персоналу [Електронний ресурс] / Т. О. Кожан // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2013. - № 2. - С. 98-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2013_2_15.

Маринина О. Составляем и описываем требования к должности. – [Електронний ресурс] http://www.kadrovik.ua/content/sostavlyaem-i-opisyvaemtrebovaniya-k-dolzhnosti.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті