Обґрунтування пріоритетів державної підтримки партнерських відносин у сфері міжсекторальної взаємодії.

Автор(и)

  • O. Popov Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • A. Mordovets Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ключові слова:

партнерські відносини, соціально-економічне партнерство, міжсекторальна взаємодія, державна політика

Анотація

В статті визначено пріоритети державної підтримки, що впливають на розвиток соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання в рамках економіко-управлінської парадигми. Процес формування конкурентних переваг на засадах партнерських відносин між органами державної влади та суб’єктами господарювання є фундаментальною основою забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, що обумовлює необхідність реформування державної політики. Метою роботи є теоретичне обґрунтування процесу розвитку партнерських відносин в сфері міжсекторальної взаємодії в умовах трансформаційних процесів, що обумовлюють визначення пріоритетних напрямків державної підтримки. Обґрунтованість отриманих результатів забезпечено використанням таких наукових методів як: аналіз та синтез - при визначенні зв’язку адміністративної реформи з напрямками інших суспільних реформ; системно-структурний аналіз при формуванні концептуальних засад визначення пріоритетних напрямків державної підтримки соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання в сфері міжсекторальної взаємодії. Узагальнено інноваційні форми взаємодії органів влади та суб'єктів господарювання в рамках визначення пріоритетів державної підтримки в умовах трансформаційних процесів, що зумовлюють необхідність використання державними органами альтернативних форм управління, які здатні відповідати вимогам суспільства, економічним зміни, державним реформам і так далі. Визначено трансформаційні процеси, які впливають на розвиток соціально-економічного партнерства органів влади і суб'єктів господарювання в рамках економіко- управлінської парадигми, яка дозволяє досягти підвищення ефективності діяльності органів влади за допомогою управлінських процедур. Обґрунтовано концептуальний підхід до визначення місця державно-управлінських реформ в системі інших суспільних реформ, який дозволяє враховувати цілі, завдання, напрямки, сфери функціонування державного управління, взаємозв'язок суспільних реформ, а також інноваційні форми партнерства в залежності від сфери державно-управлінської реформи. Виділено пріоритетні напрямки державної підтримки з метою формування та розвитку партнерських відносин на основі зміни парадигми публічного управління.

Біографії авторів

O. Popov, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

доктор економічних наук, професор

A. Mordovets, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

аспірант кафедри політичної економії

Посилання

Никитаева А. Ю. Управление взаимодействием государства и бизнеса в экономической системе региона: методология, теория, механизмы: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. — Ростов н/Д., : ЮФУ, 2008.

Бутенко Н. В. Державне регулювання розвитку партнерств в економіці України [Електроний ресурс] / Н. В. Бутенко // Ефективна економіка. — Режим доступу : www/ URL: http//www.economy.nayka.com.ua — 2015. — № 6. — Загл. с экрана.

Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика [Текст]: монографія. / В. В. Цвєтков — К. : Юрид. думка, 2007. — 336 с.

Гальчинський, А. С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу [Текст] / А. С. Гальчинський. — К. : Укр. пропілеї, 2001. — 320 с.

Гонцяж Я. Адміністративна реформа: нездійснені мрії та втрачені можливості [Текст] / Я. Гонцяж, Н. Гнидюк. — К. : Міленіум, 2002. — 136 с.

Солових В. Становлення та загальна характеристика сучасних моделей державного управління Великобританії [Текст] / В. Солових // Публічне управління: теорія та практика. — 2014. — № 1(17) — С. 18—25.

Соловйов В. Особливості реформування державного управління Великобританії [Текст] / В. Соловйов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2010. — № 2. — С. 38—46.

Матвієнко А. С. Політико-правові засади децентралізації влади в контексті адміністративної реформи в Україні [Текст]: автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / А. С. Матвієнко; [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2010. — 23 с.

Туленков М. В. Особливості державного управління в перехідному суспільстві / М. В. Туленков // Економіка та держава. — 2005. — № 2. — С. 12—15.

Hodge G.A. (2007) Public Private Partnership: An International Performance Review. Public Administration Review, Vol.67, №3, 545-558.

Барч У. Возможности внедрения зарубежного опыта в условиях России [Текст] / У. Барч // Гос. служба. — 2007. — № 6. — С. 171—175.

Бабич О. Основні засади створення корпоративної культури як інструменту управління [Текст] / О. Бабич // Вісник УАДУ. — 2003. — № 2. — С. 449—456.

Степанова Н. Г. Особенности развития партнерських отношений государства и бизнеса [Электронный ресурс] / Н. Г. Степанова // — Режим доступа: www/ URL: http:// http://economicarggu.ru/2012_2/stepanova.pdf .

Савчук В. С. Механізми державного управління в сфері захисту економічної конкуренції в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В. С. Савчук; [Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України]. — Л., 2006. — 232 с.

Peters, T. J. (2004) In search of excellence: lessons from America's best-run companies / By Thomas J. Peters and Robert H. Waterman., 71—76.

Колєсніков, Г.А. Концепція сучасної корпоративної культури управління виробничих підприємств: навч. посіб. / Г. А. Колєсніков. - Луцьк: ВІЕМ, 2007. - 350 с.

Ranson, S. (1994) Management for the Public Domain: Enabling the Learning Society / Stewart Ranson, John David Stewart., UK: London, Macmillan, 300.

March, J.G., Olsen, J.P. (1984) The new institutionalism: organisational factors in political life. American Political Science Review. 78, 3, 734—749.

Yang, Y. (2000) Public Private Partnerships in the Social Sector. Issues and Country Experiences in Asia and the Pacific, ABDI Policy Paper., 1, 353.

Борденюк, В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) / В. Борденюк // Право України. — 2005. — № 1. — С. 21—25.

Будник, М. Децентралізація як необхідна умова модернізацій них процесів у системі державного управління України [Електроний ресурс] / М. Будник // Режим доступу : www/ URL: http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/Budnik.pdf.

Івлєєва, Л.І. Деконцентрація і децентралізація публічної влади: розуміння категорії [Електроний ресурс] / Л.І. Івлєєва // — Режим доступу: www/URL: http:// dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/8435/2/Ievleva.pdf.

Черленяк, І. І. Суспільно-еволюційний запит реформування політичної та конституційної систем України на сучасному етапі / І. І. Черленяк // Стратегічні пріоритети. — 2007. — № 1 (2). — С. 40—49.

Гальчинський, А. С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу / А. С. Гальчинський. — К.: Укр. пропілеї, 2001. — 320 с.

Greve C. (2003) Public-Private Partnerships in Scandinavia. International Public Management Review., 4, 2, 59—69.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті