Методичний підхід до оцінки стану ринку праці молоді.

Автор(и)

  • H. Nazarova Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • D. Kasmіn Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ключові слова:

ринок праці молоді, попит, пропозиція, соціально-трудові відносини

Анотація

В умовах глобалізації економіки та інтеграційних процесах ринку праці, показником оцінки відновлення трудового потенціалу виступає молодь, зайнятість молоді – одна із сфер, у якій найбільш гостро віддзеркалюється комплекс протиріч перехідного етапу. Але аналіз наукової літератури свідчить про те що, не існує єдиного підходу до оцінки стану ринку праці молоді, адже реальні процеси, що відбуваються на ринку праці набагато складніші, оскільки попит і пропозиція перманентно змінюються під впливом безлічі факторів. Метою даної статті є розробка методичного забезпечення щодо оцінки стану ринку праці молоді. Запропоновано методичний підхід до оцінки стану ринку праці молоді, як базиса координації та узгодження параметрів ринку праці молоді та освітніх послуг органами виконавчої та представницької влади спільно з навчальними закладами. В процесі огляду наукової літератури за рахунок методів аналізу та синтезу запропоновано групи показників для оцінки стану ринку праці молоді. Методом експертних оцінок сформовано перелік показників оцінки стану ринку праці молоді та класифікації за ступенем впливу. Розраховано інтегральний показник та часткові показники оцінки стану ринку праці молоді методом таксономічного аналізу, який характеризує стан розвитку ринку праці молоді у регіонах України. Дослідження стану ринку праці молоді у розрізі регіонів України дозволив встановити, що стан переважної частини регіонів характеризується посередніми характеристиками, практично всі регіони мають суттєві проблеми у функціонуванні молодіжного ринку праці та гармонізації за окремими складовими. Виділення груп регіонів із гарним, задовільним, проблемним та кризовим станом є основою для здійснення подальших досліджень в напрямі визначення та аналізу взаємозв’язків між окремими показниками які найбільшим чином впливають на рівень зайнятості молоді на ринку праці, та формування інституціональних обмежень щодо рівня безробіття.

Біографії авторів

H. Nazarova, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці

D. Kasmіn, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

викладач кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Шевчук Л. Т. Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз / Л. Т. Шевчук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2003. – 489 с.

Семів Л. К. Регіональна політика: людський вимір : монографія / Л. К. Семів . – Львів : ІРД НАН України, 2004. – 392 с.

Садова У. Я. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку : монографія / У. Я. Садова; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2005. – 408 с.

Маршавін Ю. М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: [монографія] / Ю. М. Маршавін. – К. : Альтерпрес, 2011. – 397 с.

Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз (колективна монографія) / За ред. Е. М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 367 с.

Онікієнко В. В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення: [науково-аналітична монографія] / В. В. Онікієнко – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2013. – 456 с.

Волкова О. В. Ринок праці / О. В. Волкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/ekonomika/rinok_pratsi_-_volkova_ov.

Горелов Н. А. Экономика трудовых ресурсов: уч. пособие – 5-е изд. М. : «ИНФРА-М», 2005. – 231 с.

Остапенко Ю. М. Экономика труда : учеб. пособие / Ю. М. Остапенко. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 272 с.

Мезенцев К. В. Оцінка чинників функціонування хмельницького регіонального ринку праці / К. Мезенцев, В. Сайчук // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2011. – №58. – С.30–35.

Приймак В. І. Економіко-математичні методи та моделі в управлінні ринком праці [Електронний ресурс] / В. І. Приймак, Д. Скорупка // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – №2(7). – С. 6–15. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html

Никифорова О. В. Диагностика в системе управления региональными рынками труда / О.В. Никифорова // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2009. – №5. – С. 48–53.

Хлистік А. С. Методологічні засади діагностики регіональних ринків праці / А. С. Хлистік // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4. – Т.3. – С. 206–210.

Чернишов І. В. Статистика для нових ринків праці в країнах з перехідною економікою / І.В. Чернишов. – К.:НДІ статистики Держкомстату України, 2000. – 282 с.

Чернявська О. В. Регіональні аспекти аналізу та регулювання ринку праці України: монографія. – Полтава: РВВПУЕТ, 2011. – 293 с.

Безпала О. В. Дослідження факторів розвитку і функціонування ринку праці Столичного суспільно-географічного району / О. В. Безпала // Науковий вісник ВДУ: Журнал Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Л., 2008. – С.186- 192.

Статюха Г. О. Вступ до планування оптимального експерименту : навч. посіб. / Г. О. Статюха, Д. М. Складанний, О. С. Бондаренко. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 124 с.

Крушевский А. В. Справочник по экономико-математическим дам и моделям/ А. В. Крушевский. – М. : Экономика, 2003. – 196 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях / В. Плюта; пер. с польск. В. В. Иванова – М.: Финансы и статистика, 1989 – 175 с.

Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2009. – 440 с.

Мармоза А.Т. Теорія статистики: Навчальний посібник // А.Т. Мармоза. – К: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – 392 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті