Фактори, які впливають на формування грошових потоків промислового підприємства.

Автор(и)

  • H. Koshelok Одеський національний економічний університет

Ключові слова:

грошовий потік, фактори, операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність, вхідний, вихідний грошовий потік

Анотація

У статті розглянуто фактори, які впливають на зміну обсягу грошових потоків промислового підприємства. За допомогою методу формалізації та системного аналізу виявлено основні фактори впливу на зміну грошових потоків підприємства. Визначено, що розглянуті фактори можна класифікувати за різними ознаками, але основною класифікаційною ознакою вважають поділ усіх факторів на внутрішні та зовнішні. Особливу увагу при вивченні факторів варто приділяти факторам, які впливають на формування грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, а також факторам, які формують вхідний або вихідний грошовий потік. Зазначено, що поділ на фактори 1-го, 2-го, 3-го... n-го порядку за видами діяльності підприємства необхідно при формуванні факторних моделей, які надають можливість з’ясувати, як впливають фактори на результативний показник. Запропоновано проведення факторного аналізу чистого грошового потоку, що надає можливість з’ясувати залежність між дефіцитним або надлишковим грошовим потоком і основними фінансовими показниками діяльності підприємства. Достовірність поданої фінансової інформації вивчається за допомогою взаємозв’язку фінансових результатів і даних бухгалтерського балансу, використовуючи надлишковий або дефіцитний грошовий потік. Велике значення має вивчення системи факторів формування грошового потоку як теорії так і практики. З теоретичної точки зору, знання факторів необхідне для розуміння суті грошового потоку, його структурної динаміки, розробки шляхів оптимізації. З точки зору практики, знання комплексу факторів і причин, що вплинули на формування та динаміку грошового потоку, дає можливість не тільки правильно оцінити результати управління діяльністю підприємства, але і генерувати грошовий потік для досягнення певних результатів.

Біографія автора

H. Koshelok, Одеський національний економічний університет

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства

Посилання

Янковий О.Г. Фактори формування прибутку підприємств / Янковий О.Г., Кошельок Г.В. // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. статей. / Ред. Зверяков М.І. та ін. Вип. 43. – Одеса: ОДЕУ. – 2011. – С. 298- 305.

Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теорія, практика и интерпретация: Пер. с англ. / Науч. ред. перевода чл.-корр. РАН И.И. Елесеева. Гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 624 с.

Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ника- Центр, Эльга, 2003. – 496 с.

Кузнецова И.Д. Управление денежными потоками / И.Д. Кузнецова. – Иваново ИГХТУ, 2008. – 193с.

Білик М.Д. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / [М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька]. – К. : КНЕУ, 2005. – 592 с.

Бідник Н.Б. Фактори, що впливають на обсяг і структуру грошових потоків підприємства / Бідник Н.Б. [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67419.doc.htm

Сорокина Е.М. Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики. – 2-е изд., перераб. и доп. / Е.М. Сорокина. – М: Финансы и статистика, 2004. – 176 с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г.В. Савицька. – 3 –тє вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2007. – 668 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Загородна О. Оперативне управління грошовими потоками підприємства / Загородна О., Серединська В. // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2012. – Вип. 10. – Частина 4. – С. 100 - 104.

Макарова Е.М. Комплексный анализ факторов, характеризующих денежные потоки // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – № 4 [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу http://www.auditfin.com/2009/4/toc.asp

Воробьев Ю.Н. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Воробьев Ю.Н. – Симферополь : Таврия, 2007. – 632 с.

Кошельок Г.В. Факторні моделі грошових потоків підприємства /Кошельок Г.В., Степанова І.В. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. –2014. – №5-6. – С. 161-171.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті