Економічний сенс результативності міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти

Автор(и)

  • E.M. Al Mutlak ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Ключові слова:

вища освіта, міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти, експорт послуг вищої освіти, вищий навчальний заклад, результативність

Анотація

Обґрунтовано провідну роль вищої освіти в інноваційному розвитку економіки країни за будь яких соціально-економічних умов. Доведено, що модернізація вищої освіти залежить від ступеня розвитку та поширення міжнародного співробітництва у цій сфері, що і було обрано в якості предмету дослідження. Встановлено, що експорт послуг вищої освіти є особливим і потенційно економічно ефективним видом загального експорту країни, джерелом наповнення державного бюджету. За допомогою методів наукової індукції, дедукції та аналогії було обґрунтовано основні спільні риси експорту послуг вищої освіти та загального експорту, до яких було віднесено такі риси, як: якість, наукоємність, еластичність пропозиції, залежність від інвестування та конкурентну боротьбу. Визначено відмінності між експортом послуг вищої освіти та загальним експортом країни, до яких було віднесено такі риси, як: характер споживання, тривалість потреби, кінцевого споживача та результативність. Здійснено детальне обґрунтування сутності кожної з виокремлених рис експорту послуг вищої освіти з метою їх максимального урахування при подальшій розробці стратегії активізації міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти на університетському та національному рівнях. Визначено сутність та обґрунтовано економічний зміст результативності міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти. Конкретизовано переваги результативності міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти для основних трьох учасників даного процесу: безпосередньо вищого навчального закладу, країни, де він розташований та країни, підприємства якої інвестують власні новітні технології у розвиток й модернізацію навчального процесу даного навчального закладу. Встановлено, що підвищення результативності міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, через багатовекторність позитивної дії, буде сприяти поступовому досягненню світовою економікою рис економічного зростання.

Посилання

Терованесов М.Р. Концептуальні підходи до дослідження інерційності системи вищої освіти / М.Р. Терованесов, О.А. Кратт // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 769. – С. 437-444.

Оболенська Т.Є. Експортний потенціал України на світовому ринку освітніх послуг / Т.Є. Оболенська // Вчені записки: зб. наук. праць ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – № 14. – 2011. – С. 209-217.

Боголіб Т.М. Конкуренція університетів: світовий досвід і українські реалії / Т.М. Боголіб // Вісник НАН України. – 2012. – №10. – С. 31-41.

Красовська О. Маркетингові дослідження світового ринку вищої освіти / О. Красовська // Маркетинг в Україні. – 2012. – №3. – С. 41-49.

Авшенюк Н. Соціально-економічні детермінанти розвитку транснаціональної вищої освіти на зламі ХХ-ХХІ століть / Н. Авшенюк // Порівняльна професійна педогогіка. – 2011. – №1. – С.52-61.

Здіорук С. Пріоритети модернізації національної освітньо-наукової системи: Аналітична доповідь / С. Здіорук, М. Карпенко, І. Богачевська, С. Зубченко, А. Іщенко, В. Лозовий // Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи: зб. наук.- експерт. матеріалів / за заг. ред. С.І. Здіорука. Серія «Гуманітарний розвиток». Вип. 2. – К.: НІСД, 2014. – С. 6-84.

Наукова діяльність у ВНЗ // Шляхи розвитку української науки. – 2014. – №5 (106). – С. 19-24.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. №1155 «Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2017 роки» [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1155-2007-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. №71 «Деякі питання оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/71-2014-%D0%BF.

Румянцев А.П. Світовий ринок послуг / А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.

CHE Ranking: Baustein Internationale Ausrichtung, available at: http://www.cheranking.de/methodenwiki/index.php/Baustein_Internationale_Ausrichtung.

QS Stars QS World University Rankings®. QS Intelligence Unit: Rating Universities on Internationalization: QS Stars Methodology, available at: http://www.topuniversities.com/qs-stars/qs-stars/rating-universities-internationalization-qsstars.

Захарова О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування: моногр. / О.В. Захарова. – Донецьк: ТОВ «ДРУК-ІНФО», 2010. – 360 с.

Україна: від кризи до економічного зростання. План модернізації України (Х з’їзд Федерації роботодавців України). – К.: ФРУ, 2015. – 447 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті