Оцінка соціальної безпеки: міжнародний та національний досвід

Автор(и)

  • К.В. Бондаревська Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.4.1

Ключові слова:

соціальна безпека; ринок праці; соціальна безпека на ринку праці; оцінка соціальної безпеки; індекс людського розвитку; індекс добробуту; індекс соціального прогресу; індекс глобальної конкурентоспроможності

Анотація

Статтю присвячено визначенню методологічних підходів до оцінки соціальної безпеки в сучасних умовах з урахуванням міжнародного та національного досвіду. Проаналізовано основні показники соціального розвитку у світовому вимірі за допомогою глобальних індикаторів - Індексу глобальної конкурентоспроможності, Індексу соціального прогресу, Індексу людського розвитку, Індексу добробуту, висвітлено методики оцінки стану соціальної безпеки у національній практиці. Визначено необхідність проведення комплексної оцінки соціальної безпеки з метою подолання загроз та небезпек у соціальній сфері з урахуванням провідного зарубіжного досвіду та напрацювань вітчизняних науковців.

Біографія автора

К.В. Бондаревська , Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри соціального забезпечення та податкової політики

Посилання

Бондаревська К.В. Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України. Дисертація на здобуття наук.ступеня д-ра екон.наук, Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. file:///C:/Users/hp/Downloads/9734-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-19396-1-10-20210409.pdf

Вареник В.М. Аналіз методик розрахунку економічної безпеки України. Академічний огляд. 2016. №1 (44). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ao_2016_1_9

The Global Competitiveness Report 2019 / editor Professor Klaus Schwab. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

The Global Competitiveness Report 2017–2018 / editor Professor Klaus Schwab. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf

2019 SOCIAL PROGRESS INDEX: Executive Summary. URL: https://www.socialprogress.org/static/9d3cd3204599ff2cdf87248edc2b1242/2019-social-progress-index-executive-summary-v2.0.pdf

Длугопольська Т.І. Дослідження соціальної безпеки в системі пріоритетів держави добробуту: зарубіжні підходи. Технологический аудит и резервы производства. №3/5 (29). 2016. С.48-53.

2018 SOCIAL PROGRESS INDEX. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ec/Documents/deloitte-analytics/Estudios/2018-Social-Progress-Index-brief.pdf

2020 SOCIAL PROGRESS INDEX. URL: https://www.socialprogress.org/static/37348b3ecb088518a945fa4c83d9b9f4/2020-social-progress-index-executive-summary.pdf

Україна посіла 80 місце за рівнем соціального розвитку. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2019/ukraine-spi-2018.html

Доповідь про стан людського розвитку – 2019. Нерівність у людському розвитку в 21 столітті. Аналітична записка за країнами, що представлені в Доповіді про стан людського розвитку за 2019 рік. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/Annual%20Reports/Ukraine-(ukr)-HDR-2019.pdf

Human Development Report 2020. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

Human Development Report 2019. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf

The Legatum Prosperity Index 2019. URL: file:///C:/Users/hp/Downloads/Legatum-Prosperity-Index-2019-Web.pdf

Kozlovskyi S., Nikolenko L., Peresada O., Pokhyliuk O., Yatchuk O., Bolgarova N., Kulhanik O. Estimation level of public welfare on the basis of methods of intellectual analysis. Global Journal of Environmental Science and Management. URL:: https://www.gjesm.net/article_38259_b5e58d0c075bd7a9717cd6ab455f76b9.pdf

Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України, наказ від 02.03.2007 № 60. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0060665-07/ed20070302

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, наказ від 29.10.2013 № 1277. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/218014___218079

Методологія розрахунків показників соціальної безпеки. КИЇВ 2014. URL: http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/Metodologiya-rozrahunkiv-sotsialnoyi-bezpeky.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

Статті