Дослідження європейського досвіду підвищення конкурентоспроможності транспортної галузі

Автор(и)

  • О.С. Трегубов Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Ю.В. Солоненко Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • О.Л. Андронік Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.23

Ключові слова:

транспортна галузь; конкурентоспроможність; транспортна інфраструктура; забезпечення конкурентоспроможності; вантажні потоки; управління конкурентоспроможністю; Європейський Союз

Анотація

У статті визначено роль транспортної галузі в соціально-економічному розвитку країн Європейського Союзу. Встановлено, що посилення конкуренції на глобальному ринку перевезень, інтеграція України до європейської та світової транспортних систем потребують використання нових підходів до розвитку транспортної сфери та підвищення її конкурентоспроможності.  Проаналізовано обсяг перевезень у країнах Європейського Союзу в динаміці. Досліджено сучасні тенденції розвитку транспортного комплексу країн Євросоюзу. Акцентовано увагу на комплексі заходів, який  прийнято Європейською комісією з метою підвищення конкурентоспроможності галузі на світовому ринку перевезень та подальшого формування Єдиного європейського транспортного простору. Досліджено сучасні практики формування конкурентних переваг, які запроваджено лідерами транспортної галузі країн Європейського Союзу з врахуванням кращих світових досягнень та інновацій в сфері підвищення якості, безпечності, ефективності логістичної діяльності. Визначено ті, які, за умов адаптації, представляють інтерес для вітчизняного транспортного комплексу як стратегічні напрями для подальшого розвитку транспортної галузі України.

Біографії авторів

О.С. Трегубов , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової
економіки

Ю.В. Солоненко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової
економіки

О.Л. Андронік , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової
економіки

Посилання

Transport in the European Union – current trends and issues. European Commission. Brussels: Directorate-General Mobility and Transport, 2019. 171 р

Бутенко В. Аналіз розвитку конкурентоспроможності української продукції в умовах глобалізації. Економіка та управління національним господарством. 2019. № 1(69). С.7-12.

Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки : моногр. За ред. Т.Г. Васильціва, Р.Л. Лупака. Львів : Видво ННВК “АТБ”, 2019. 552 с.

Горбаль Н.І., Кухтяк К.А., Руда М.В. Вплив членства в ЄС на конкурентоспроможність країн Східної Європи. Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. 2019. № 7(27). С 53-58.

Кошелупов І.Ф. Система конкурентних стратегій підприємства Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. №36. С. 90-96.

Липов В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. Економіка України. 2018. № 4 (677). C. 3-17

Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press, 1985. 557 p.

Sachs J. Globalization and Patterns of Economic development. Weltwirtshaftliches, 2000. 350 p.

Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж., Гембл Дж. Стратегический менеджмент. Создание конкурентного преимущества. М.:Вильямс, 2016. 800 с.

Хіндяк Р.В. Аналізування глобальної конкурентоспроможності країн Європейського Союзу. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2020. №2 (1). С.87-96.

Alderton P. Lloyd’s Practical Shipping Guide. Port Management and Operations. London : Informa, 2008. 429 p.

Verhoeven P. A review of port authority functions: Towards a renaissance? Maritime Policy & Management. 2010. 37 (3). pp. 247–270.

Іванов Г. Формування концепції державного управління розвитком морських портів України. Менеджер. 2018. № 1. С. 200-208.

Курлянд А.М., Постан М.Я., Савельева И.В. Анализ современных тенденций развития портов в системе смешанных перевозок. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць ОНМУ. 2013. Вип. 4(45). С.7-23.

De Langen P. W., van der Lugt L. M. Institutional reforms of port authorities in the Netherlands ; the establishment of port development companies. Research in Transportation Business & Management. March 2017. Volume 22. pp. 108-113.

Попович П. В., Шевчук О. С., Матвіїшин А. Й., Лотоцька В. М. Дослідження тенденцій розвитку ринку вантажних автомобільних перевезень у сучасних умовах. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. 2016. № 2. С. 224-229.

Sugawara J. Port and hinterland network: a case study of the Crescent Corridor intermodal freight program in the US. Transportation Research Procedia. 2017. № 25. Рр. 916–927. doi: http://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.466.

Chen S.-L., Jeevan J., Cahoon S. Malaysian Container SeaportHinterland Connectivity: Status, Challenges and Strategies. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 2016. № 32 (3). Р. 127–138. doi: http://doi.org/10.1016/j.ajsl.2016.09.001.

Chuprina E., Zahorodnia Y., Petrenko O., Britchenko I., Goretskyi O. Characteristics of seaports development in the context of digitalization: international experience and conclusions. International Journal of Agricultural Extension. 2022. №10 (Special issue 1), pp. 105–117 https://doi.org/10.33687/ijae.010.00.3879

Чухрай Н. І. Оцінювання функціонування ланцюга поставок: сутність та концептуальні підходи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2009. № 647. С. 276-285.

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2019. Edit. Kl.Shwab. Geneva: World Economic Forum, 2019.

The World Bank. LPI Report. URL: https://lpi.worldbank.org/.(дата звернення 19.08.2022).

Review of Maritime Transport 2021 (United Nations publication. Sales No. E.19.II.D.20, New York and Geneva). URL: https://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/rmt2020_en.pdf. (дата звернення 19.07.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті