Охорона здоров’я в контексті розвитку людського капіталу

Автор(и)

  • Г.В. Засоріна Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.17

Ключові слова:

людський капітал; охорона здоров’я; інвестиції в людський капітал; інвестиції в охорону здоров’я; стан здоров’я населення

Анотація

Перехід країн до постіндустріальної економіки та пандемія COVID-19 демонструють важливість людського капіталу для розвитку економіки та підтримки її функціонування під час кризи. Одними з визначальних чинників формування, накопичення та розвитку людського капіталу є ефективна медична система та міцне здоров’я населення. Стаття присвячена аналізу стану охорони здоров’я в Україні. Проаналізовано загальний стан здоров’я населення в порівнянні з європейськими країнами, рівень доступності медичних послуг для населення, суб’єктивні оцінки власного здоров’я українцями. Визначено можливість індивідуальних інвестицій у здоров’я. Розглянуто державні інвестиції в охорону здоров’я, забезпеченість населення лікарнями та медичним персоналом, основні медичні реформи, спрямовані на розвиток людського капіталу, та визначено їхню ефективність. Встановлено основні причини низької середньої тривалості життя, неспроможності частини населення здійснювати індивідуальні інвестиції в охорону здоров’я.

Біографія автора

Г.В. Засоріна , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня доктора філософії

Посилання

The World Bank. Проект развития человеческого капитала. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30498/33324RU.pdf?sequence=13&isAllowed=y.

Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. The American Economic Review, 51(1), 1–17. http://www.jstor.org/stable/1818907?origin=JSTOR-pdf.

Becker, G. S. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy, 70(5), 9–49. http://www.jstor.org/stable/1829103.

Shastry, G. K., & Weil, D. N. (2003). How Much of Cross-Country Income Variation is Explained by Health? Journal of the European Economic Association, 1(2–3), 387–396. https://doi.org/10.1162/154247603322391026.

Гізело, О. І. (2015). Інвестиції в людський капітал як умова соціального розвитку України. Ринок праці та зайнятість населення, 1, 11–14.

Терещенко, Д. А. (2019). Підходи до оцінки рівня розвитку людського капіталу в Україні. States and Regions. Series: Public Administration, 3(67), 127–134. https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-3-23.

Жуковська, А. Ю. (2010). Умови формування та розвитку людського капіталу як фактор конкурентоспроможності національних економік. 1(3), 107–117.

Грішнова, О. А., Дорош, О. В., & Шурпа, С. Я. (2015). Інвестування в людський капітал у системі чинників за - безпечення гідної праці (О. А. Грішнова (ed)). КНЕУ. https://core.ac.uk/download/pdf/79159891.pdf.

United Nations Development Programme. (2020). Human development index database. https://hdr.undp.org/en/content/download-data.

Державна служба статистики України. (2021a). Населення України 2020.

Державна служба статистики України. (n.d.-a). Народжуваність, смертність та середня очікувана тривалість життя. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/m&w/arh_nsotj_nas.htm.

Верховна Рада України. (n.d.-b). Конситуція України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Державна служба статистики України. (2021b). Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2020 році. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/03/zb_snsz_20.pdf.

Державна служба статистики України. (n.d.-b). Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги. http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_snsz_zb.htm.

Zasorina, H. (2022). Threats to human capital development during the full-scale invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine. Праці ХXІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці», 2, 21–23.

Індекс здоров’я. Україна. (n.d.). http://health-index.com.ua/.

Індекс здоров’я. Україна – 2019: Результати загальнонаціонального дослідження. (2020)

Eurostat. (n.d.). Share of people with good or very good perceived health. https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database.

Верховна Рада України. (n.d.-a). Закон України Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населенняe. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19?lang=uk#Text.

European External Action Service. (n.d.). Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я: уроки для України. https://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/14_reviewbook_uk.pdf.

Карпенко, А. В. (2011). Інвестиції у людський капітал в Україні. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 3(15), 72–80.

Волосовець, О. П., Заболотько, В. М., & Волосовець, А. О. (2020). Кадрове забезпечення галузі охорони здоров’я в Україні та світі: сучасні виклики. Українські медичні вісті, 1(84), 20–26. https://doi.org/10.32471/umv.2709-6432.84.57.

Центр медичної статистики МОЗ України. (n.d.). Статистичні дані. http://medstat.gov.ua/ukr/statdan.html.

Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. (n.d.). Розвиток людського капіталу. https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті