Управління проєктами: стан та перспективи розвитку підприємства

Автор(и)

  • О.В. Овецька Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Н.В. Кукудяк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.14

Ключові слова:

проєкт; управління проєктами; бібліометричний аналіз; стратегічний потенціал; модель зрілості управління організаційними проєктами; розвиток підприємства

Анотація

Досліджено тенденції теорії та практики управління проєктами протягом останніх семи десятиліть та перспективи на майбутнє. Здійснено аналіз практики проєктного управління на ДП "ВО "Карпати". Констатовано, що проєктна практика підприємства має зазвичай достатньо хаотичний, безсистемний характер та позбавлена чітких методологічних засад сучасного проєктного управління. Ідентифіковано поточний рівень зрілості системи управління проєктами досліджуваного підприємства, що відповідає другому рівню, а саме – становлення системи. За результатами аналізу стратегічного потенціалу, зроблено висновок, що ДП "ВО "Карпати" на сьогодні володіє середнім рівнем потенціалу розвитку (потужна матеріально-технічна база, використання сучасних технологій, висока культура виробництва та якість продукції, експортоорієнтованість проєктів компанії). Зазначено, що потребує активізації резервів пасивного потенціалу для успішної реалізації проєктів розвитку підприємства, пріоритетних в даних складних умовах та у майбутньому. Розроблено рекомендації щодо підвищення рівня зрілості системи управління проєктами на засадах Організаційної моделі зрілості проєктного менеджменту (OPM3) як всесвітнього стандарту управління організаційними проєктами.

Біографії авторів

О.В. Овецька , Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування

Н.В. Кукудяк , Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

магістрант кафедри менеджменту і адміністрування

Посилання

Бушуєв Д.А. Імунні механізми управління проєктами розвитку організацій в умовах кризи: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 05.13.22/ Київський національний університет будівництва і архітектури. Київ, 2020. 373 с.

Hansen, L. K. & Svejvig, P. Seven Decades of Project Portfolio Management Research (1950–2019) and Perspectives for the Future. Project Management Journal. 2022. 53. 277–294. doi: https://doi.org/10.1177/87569728221089537

Shenhar, A. & Dvir, D. Project management evolution: past history and future research directions. Paper presented at PMI® Research Conference: Innovations. 14 July 2004. London, England. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2004.

Crawford, L., Hobbs, J. B., & Turner, J. R. (2002). Investigation of potential classification systems for projects. Proceedings of PMI Research Conference. July 2002, Seattle, WA: PMI, pp. 181-190.

Кучер Л. Ю. Аналіз термінологічного підґрунтя розвитку теорії управління інноваційними проєктами. Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки». 2020. № 4. 2. С. 266–280.

Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Ярошенко Р. Ф. Управління проектами в умовах «поведінкової економіки». Управління розвитком складних систем. 2018. № 33. С. 26–30.

Батенко Л., Лєзіна А., Москалюк В. Забезпечення зрілості управління проектами: методичні підходи та практична реалізація. Економічний аналіз. 2020. Т. 30. № 1. Ч. 1. С. 22–37. URL: https://doi.org/10.35774/econa2020.01.01.022

Будинський, Р.З. та Шпак, Н.О. Вітчизняний та іноземний досвід управління бізнес-проектами підприємств. Інфраструктура ринку. 2020. 43. C. 313-318.

Верба В. А. Передумови успішної реалізації проектів розвитку. Вісник Криворіз. екон. ін-ту КНЕУ. 2009. № 3 (19). С. 34–39.

Куліченко В. О. Управління інноваційними проектами та програмами: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Ефективна економіка. 2016. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4751.

Лєзіна А. В. Управління цінністю проектів: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2018. 20 с.

Саричев Д. О. Ціннісно-процесне управління проектами на підприємстві: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2017. 20 с.

Сидорчук О. В., Ратушний Р. Т., Тригуба А. М. Управління проектами та програмами: означення наукових основ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2014. № 10. С. 112–117.

Цюцюра С. В. Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.22. Київ, 2007. 32 с.

Краснокутська Н. С., Осетрова Т. О. Еволюція розвитку та сучасні тренди в управлінні проектами. Економічний аналіз: зб. наук. пр. 2018. Т. 28. № 1. С. 236–242. URL: https://doi.org/10.35774/econa2018.01.236.

Офіційний сайт ДП ВО «Карпати»: веб-сайт. URL: http://dpkarpaty.com.ua/ (дата звернення: 12.08.2022).

Овецька О.В., Бабчук О. Дослідження стратегічного потенціалу промислового підприємства на прикладі ДП ВО «Карпати». «Креативність, підприємництво, інновації: управлінські та освітні тренди майбутнього» (IMPULSE 2021): Матеріали міжнародної науково-технічної конференції, КПІ, 26-27 травня 2021 р.: Збірник матеріалів. Харків, 2021. ¬ С. 29-32.

Маслак О.І., Безручко О.О. Управління економічним потенціалом підприємства на різних стадіях його життєвого циклу. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2014, №1. С. 201 – 212. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2014/1/201-212

Fahrenkrog, S. L., Haeck, W., Abrams, F., & Whelbourn, D. PMI's organizational project management maturity model. Paper presented at PMI® Global Congress, North America, Baltimore, MD. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2003.

Українська асоціація управління проектами (Ukrainian Project Management Association "UPMA"): Офіційний сайт. URL: http://upma.kiev.ua/ (дата звернення: 12.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті