Економічна безпека фінансових інституцій в умовах воєнного стану в Україні

Автор(и)

  • Б.Ю. Москвін ГО «Рада з захисту підприємств від корпоративних захоплень»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.11

Ключові слова:

економічна безпека; економічна безпека підприємства; фінансова інституція; фінансовий ринок; соціальна відповідальність; сталий розвиток

Анотація

У статті представлені результати досліджень з проблематики особливостей забезпечення економічної безпеки фінансових інституцій в умовах воєнної агресії РФ проти України. На основі аналізу останній досліджень і публікацій встановлено, що незважаючи на достатньо широке опрацювання генезису сутності економічної безпеки та її складових, дослідження економічної безпеки на різних економічних рівнях, а також виокремлення особливостей забезпечення економічної безпеки підприємств різних видів діяльності, особливості забезпечення економічної безпеки у фінансовому секторі економіки є порівняно малодослідженим проблемним полем. Аналіз наукової літератури, у якій представлена значна кількість підходів до визначення сутності поняття “економічна безпека підприємства” дає можливість виокремити інтегральний, ресурсний і цільовий підходи. Враховуючи те, що особливості економічної безпеки фінансових інституцій залишилася поза увагою дослідників, запропоновано авторське визначення поняття “економічна безпека фінансових інституцій” та удосконалено перелік її складових. Деталізуючі запропоноване визначення поняття “економічна безпека фінансової інституції” виділено основні детермінанти забезпечення економічної безпеки фінансових інституцій, а також окреслено напрями її удосконалення.

Біографія автора

Б.Ю. Москвін , ГО «Рада з захисту підприємств від корпоративних захоплень»

к.е.н, Президент

Посилання

Гарькава В.Ф. Економічна безпека регіонів України. Економіка України, 2022. № 2. С. 37-49.

Єлізаров О.В, Радченко О.В.. Соціальна й економічна безпека України: стратегічні пріоритети та доктринальні положення. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління, 2019. Вип. 2. С. 147-154. DOI: 10.5281/zenodo.3532929. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2019_2_20 (дата звернення: 12.08.2022).

Іличок Б.І., Малиновський Ю.В. Економічна безпека України: проблеми реалізації та перспективи покращення її стану. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2017. Вип. 16(1). С. 115-120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_16(1)__28 (дата звернення: 12.08.2022).

Петреман Т.В., Дубич К.В. Економічна безпека України: державне управління. Інвестиції: практика та досвід, 2021. № 19. С. 80-86.

Скорук О.В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2016. Вип. 6(3). С. 39-42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6(3)__11 (дата звернення: 12.08.2022).

Тиха О.І. Економічна безпека індивіда в системі економічної безпеки держави: сутність та принципи взаємодії. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки, 2019. № 12(2). С. 68-74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2019_12(2)__11 (дата звернення: 12.08.2022).

Стоянова-Коваль С.С., Варгатюк М.О. Економічна безпека аграрного сектору як стратегічний напрямок інституційного регулювання інвестиційної діяльності. Ефективна економіка, 2018. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_10_10 (дата звернення: 12.08.2022).

Ткачук В.І., Яремова М.І. Економічна безпека сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка, 2019. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_6_14 (дата звернення: 12.08.2022).

Гуменюк В. В. Економічна безпека курортно-рекреаційного туризму. Ефективна економіка, 2019. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_5_15 (дата звернення: 12.08.2022).

Козін О.Є. Економічна безпека автотранспортного комплексу в регіональному розрізі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2015. Вип. 5. С. 44-48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2015_5_11 (дата звернення: 12.08.2022).

Сотниченко В.М. Економічна безпека телекомунікаційного підприємства з позицій системного підходу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2017. Вип. 15(2). С. 133-136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_15(2)__31 (дата звернення: 12.08.2022).

Кондрацька Н.М., Любовська М.М. Фінансово-економічна безпека банківських установ: загрози та шляхи їх подолання. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки, 2019. Вип. 4. С. 48-60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2019_4_7 (дата звернення: 12.08.2022).

Сапрун Г.Г. Економічна безпека банківського сектору економіки України у глобальних викликах сучасності. Молодий вчений, 2018. № 4(2). С. 855-860. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(2)__117 (дата звернення: 12.08.2022).

Лазарева А.П. Фінансово-економічна безпека банків. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 2015. № 1(1). С. 66-71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_1(1)__14 (дата звернення: 12.08.2022).

Власюк О.С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : Вибр. наук. праці. К.: НІСД, 2016. 528 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-01/Vlasuk-fin-99d56.pdf (дата звернення: 14.08.2022).

Школьник І.О., Семеног А.Ю. Фінансовий сектор України: теоретичний аналіз економічної дефініції. Вісник Української академії банківської справи, 2013. № 1(34). С. 31-36. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/69206/1/Semenog_Finsector.pdf;jsessionid=5D91381E8ACD2554F7C655E4B5061008 (дата звернення: 14.08.2022).

Вергун А.М., Стріжко К.В. Сучасні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Ефективна економіка, 2015. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4142 (дата звернення: 14.08.2022).

Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, О. Р. Бойкевич, В. В. Каркавчук ; за ред. Т. Г. Васильціва. Львів, 2012. 386 с.

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк ; за ред. В. М. Гейця. Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.

Прус Н. В. Система економічної безпеки підприємства. Поняття, сутність, принципи. Глобальні та національні проблеми економіки, 2014. Вип. 2. С. 675–679.

Економічна енциклопедія : у 3-х томах. Т. 1 / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. 864 с.

Мунтіян В.І. Економічна безпека України. К. : КВІЦ, 1999. 463 с.

Shatilova O. Digital Technologies Influence on Business Organization Management. Management: strategic imperatives and trends of transformation: Monograph / [Sahaidak M., Sobolieva T. and all] / Edited by Mykhailo Sahaidak and Tetiana Sobolieva: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, 2020. pp. 34-49. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/36335/Msi_m_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 14.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті