Види та особливості використання інтелектуальної власності в промисловому виробництві

Автор(и)

  • М.В. Маслак Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • П.Г. Перерва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.5

Ключові слова:

інтелектуальна власність; система управління; класифікація; особливості використання; створення; дистрибуція

Анотація

В статті розглянуто теоретико-методичні питання інтелектуальної власності у виробничо-підприємницькій діяльності промислових підприємств. Визначено та обґрунтовано три основні напрямки розгляду терміну інтелектуальна власність»: нормативно-правовий (юридичний), економічний (витратний) та управлінський (менеджерський). Рекомендоване до вжитку авторське визначення інтелектуальної власності органічно поєднує в собі і правову, і економічну, і організаційно-управлінську складові цього терміну, що більш точно відтворює процеси створення, дистрибуції та використання інтелектуальної власності та ринкових продуктів, створених з її використанням. Уточнено класифікацію об’єктів інтелектуальної власності, в основу якої покладено критерій розподілу об’єктів інтелектуальної власності згідно їх характеру, що дозволяє врахувати найбільш важливі ознаки інтелектуальної власності, особливостей набуття прав на них, специфіки їх використання в господарському обігу та охороні і захисту прав на них. Досліджено окремі сторони прояву специфіки інтелектуальної власності в промисловому виробництві, до яких авторами віднесено нематеріальну форму інтелектуальної власності, формування інтелектуального потенціалу підприємства, специфічні особливості відчуження, особливу форму тиражування, наявність правової охорони індивідуального патентного та авторського права. Сформовано суб'єктну структуру інтелектуальної власності по результатам інноваційної діяльності, в якій виділено приватну індивідуальну, приватну колективну, суспільну (державну), змішану (проникаючу) форми власності.

Біографії авторів

М.В. Маслак , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

П.Г. Перерва , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Посилання

Intellectual property. Oxford English Dictionary (3rd ed.). Oxford : University Press. 2005. URL:https://global.oup.com/academic/category/law/intellectual-property-law/?ccn&.

Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: підручник. 2 вид. К.: Знання, 2008. 431 c.

Перерва П.Г., Борзенко В.І., Кобєлєва Т.О. Інтелектуальна власність: магістерський курс: підручник. Харків: Планета-Прінт, 2019. 1002 с.

Боровская Е.А. Интеллектуальная собственность как экономическая категория. Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 3, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. Мінск : Універсітэцкае, 1998. № 1. С. 46-49.

Бутнік-Сіверський О.Б. Теоретичні аспекти капіталізації майнових прав інтелектуальної власності з позиції домінанти неоекономіки. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 1 (105). С. 59-72.

Вірченко В.В. Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. 488 с.

Вірченко В. Еволюція підходів до класифікації об'єктів інтелектуальної власності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Вип. 144. С.5-7.

Гордієнко С.Г. Визначення поняття «інтелектуальна власність»: алгоритм та особливості. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2010. № 4(8). С. 199-205.

Жаворонкова Г.В. Інтелектуальна власність в теорії власності: загальні положення та особливості. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2010. № 25. С. 164–170.

Семенова В.Г. Дослідження сутності ІВ в сучасних економічних умовах. Технологический аудит и резервы производства. 2015. №6(5). С.74-77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_6(5)14.

Скворцова В.А. Интеллектуальная собственность: экономическая трактовка. Известия ПГУ им. В.Г.Белинского. 2006. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnaya-sobstvennost-ekonomicheskaya-traktovka.

Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. К.: ЗАО «Институт интеллектуальной собственности и права». 2004. 184 c. URL: https://intellect21.cdu.edu.ua/wpcontent/uploads/2011/12/.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті