Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку

Автор(и)

  • I.V. Smirnova Кіровоградський національний технічний університет
  • N.V. Smirnova Кіровоградський національний технічний університет

Ключові слова:

незавершене виробництво, процес виробництва, етапи руху ресурсів при виготовленні продукції, господарські засоби, класифікація господарських засобів, бухгалтерський облік

Анотація

На підставі аналізу фахової преси, методичної літератури та нормативних документів досліджено підходи до визначення сутності незавершеного виробництва. Виявлено неузгодженість у розумінні моменту виникнення такого явища як незавершене виробництво. Доведено, що це пов’язано не з складністю визначення суми витрат на окремий виріб, а з складністю встановлення моменту початку та закінчення шляху від необробленої сировини й первинних матеріалів до готової продукції на складі. З цією метою досліджено етапи руху ресурсів підприємства при виготовленні продукції та уточнено визначення незавершеного виробництва з точки зору процесу виробництва. З’ясовано місце незавершеного виробництва у сукупності господарських засобів за критерієм сфери використання. Узагальнено підходи на визначення місця незавершеного виробництва в структурі господарських засобів за ознакою сфери використання. Сформульовані ознаки (характеристики) незавершеного виробництва як об'єкта бухгалтерського обліку.

Біографії авторів

I.V. Smirnova, Кіровоградський національний технічний університет

к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку

N.V. Smirnova, Кіровоградський національний технічний університет

к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку

Посилання

Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / І.В. Смірнова; Кіровоград. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2001. — 19 c.

Економіка підприємства: підручник / М. Г. Грещак [та ін.]; ред. С. Ф.Покропивний; Київський національний економічний ун-т. - 2.вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 526 с.

Экономический словарь / В.Г.Золотогоров, Г.Ф. Кузнецова, М.Ю. Пасюк; Науч. ред. А.И.Горанин. – Мн.: Наука и техника, 1983. – 316 с.

Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева. — М.: ИНФРА-М, 2008. – 528 с.

Основы логистики: учебно-методический комплекс / сост. В.М. Прохоров. - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2008. – 155 с.

Костюк П.А. Бухгалтерський словарь / А.П. Костюк. - Мн.: Вышейшая школа, 1971. – 160 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси", затв. наказом Міністерства Фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

Кукоба В.П. Організаційно-економічна основа визначення моменту утворення незавершеного виробництва на підприємстві / В.П. Кукоба // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – Дніпропетровський державний аграрний університет.

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр, 1999. -Т. 1. -592 с. - (Серия „Библиотека финансового менеджера"; Вып. 3).

Курочкин А. С. Организация производства: Учеб. Пособие / А.С. Курочкин. — К.: МАУП, 2001. — 216 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит" вищих навчальних закладів / за редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - [5-те вид., доп. і перероб.]. - Житомир: ПП „Рута", 2003. - 726 с.

Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (c использ. нац. стандартов): учебное пособие для студентов ВУЗов / В.П. Завгородний. - [5-е изд., доп. и перераб.]. - К.: Издательство А.С.К., 2003. - 847 с. - (Экономика. Финансы. Право).

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: [підручник] / О.В. Лишиленко. - [3-тє вид., перероб. і доп.]. - Київ: Вид-во „Центр учбової літератури", 2009. - 670 с.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: [навч. посіб.] / В.В. Сопко - К: КНЕУ, 2006. - 625 с.

Фінанси підприємств: підручник / [А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, А.Д. Буряк та ін.]; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - [7-ме вид., без змін]. - К.: КНЕУ, 2008. - 552 с.

Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: [навчальний посібник] / О.О. Непочатенко. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 328 с.

Євтух О.Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки: навч. посіб. / О.Т. Євтух, О.О. Євтух. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 456 с.+CD.

Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. - [3-тє вид., випр. і доп.]. - К.: Знання, 2008. - 483 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / [В.С. Білоусько, М.І. Беленкова та ін.]; за ред. В.С. Білоуська. - [видання 6-те, доповнене]. - К. : Н Алерта, 2010. - 402 с.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник] / В.Г. Швець. - [3-тє вид., перероб. і доп.]. - К.: Знання, 2008. - 535 с.

Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент: [навчальний посібник] / Л.С. Ситник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 352 с.

Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: [підручник] / В.М. Шелудько. - К.: Знання, 2006. - 439 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

Пазинич В.І. Фінансовий менеджмент: навч. посіб / В.І. Пазинич, А.В. Шулешко. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 208 с.

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 2 / редкол.: ... С.В. Мочерний (відп. редактор) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 848 с.

Сторожук Т.М., Кушніренко Д.І. Незавершене виробництво як господарський засіб у сфері використання / Т.М.Сторожук, Д.І. Кушніренко // Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансово- юридичної академії (економіка, право). – 2011 р. - № 1(1).

Тлумачний словник економіста / [за ред. проф. С.М. Гончарова]. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 264 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті