Роль трудових норм і нормативів в організації праці та її оплати в ринковій економіці

Автор(и)

  • L.V. Sinyaeva Таврійський державний агротехнологічний університет

Ключові слова:

трудові норми, нормативи, заробітна плата, механізм нормування праці, продуктивність праці

Анотація

В статті розглядаються проблеми нормування праці як невід’ємної частини управління підприємством. Саме норми і нормативи, які встановлюються в процесі нормування праці виступають дієвим засобом досягнення оптимального співвідношення між мірою праці та її оплатою. В свою чергу, оптимальне співвідношення між мірою праці та мірою її оплати сприяє позитивній мотивації праці, зростанню її продуктивності, забезпеченню правильного співвідношення між фондами нагромадження і споживання, а отже виступає необхідною умовою нормального розвитку економічних процесів. Ринок потребує значного підвищення ролі трудових норм і нормативів в організації виробництва, праці і заробітної плати. Відсутність наукових методів оцінки і визнання міри індивідуальної праці призвели до виникнення зрівнялівки і дискримінації в оплаті праці високої кваліфікації. Все зазначене негативно позначається на існуючій системі матеріального стимулювання робітників. В результаті проведеного дослідження в статті визначені переваги використання системи науково обґрунтованих норм праці для соціальних партнерів: для працівників, для підприємства та для держави.

Біографія автора

L.V. Sinyaeva, Таврійський державний агротехнологічний університет

д.е.н., зав.кафедрою

Посилання

.Маркс К.. Енгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 87.

Колот А. Нормування праці та його роль у функціонуванні економіки ринкового типу // Україна: аспекти праці. - №3. – 1998. – С.46-50.

Савкова С., Терещенко О. Шляхи вдосконалення нормування праці (за матеріалами регіонального обстеження) // Україна: аспекти праці. – 2002. - №2. – С.41 – 45.

Бондаренко О.М. Міра праці і винагороди в системі ринкової мотивації робочої сили // Регіональні перспективи. – 2002. - № 3-4.- С. 161 – 162.

Бондаренко О.М. Нормування праці як важлива складова ринкової системи стимулювання робочої сили // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Социально-трудовые отношения и социальная политика в современных экономических условиях: Сб.науч. тр.- Т4, ч.2 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. – Донецк, 2003. - С.105 – 111.

Яковлев Р. Нормирование труда: необходимость и задачи возрождения //Российский экономический журнал. - 2001. – №9. – С.64 – 68.

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2006. – 559 с.

Сандуленко М.Ю., Перепельчук Т.В. Принципи та методичні підходи до створення нормативної бази для нормування праці на підприємстві // Формування ринкової економіки: Зб.наук. праць. Спецвип. до 100 річчя Київського національного економічного університету та 40- річчя кафедри управління персоналом. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т.2.Управління персоналом в організаціях. – К.:КНЕУ, 2005. – С.278 – 283.

Экономика труда: Учебник / Под ред. П.Э.Шлендера и Ю.П. Кокина. – М.: Юристъ, 2002. – 592 с.

Дулуб Л.М. Організація праці та заробітної плати в ринковій економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Харківський державний економічний університет. - Харків, 2000. - 16 с.

Бондаренко О.М. Вдосконалення ринкового механізму оплати праці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / Інститут демографії та соціальних досліджень . - К., 2007. - 22 с.

Зубкова А., Суетина Л. Нормирование труда в рыночных условиях // Человек и труд.– 2000. - №2. – С.81-85.

.Адамчук В.В. и др. Экономика труда: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экон.спец. / Под ред. В.В.Адамчука. – М.: Финстатинформ, 1999. – 432 с.

Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства / Наказ Міністерства праці та соціальної політики № 44 від 31.03.1999 р.// http://zakon.rada.gov.ua

Шабанова Г.П. Система оплаты труда и компенсации на предприятии. – СПб.: ООО «Изд- во ДНК», 2001. – 192 с.

Завіновська Г.Т. Економіка праці : навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 300с.

Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.

Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Н.А.Волгина, Ю.Г.Одегова. – М.:”ЭКЗАМЕН”, 2002.- 736с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті