Облікова політика підприємства: вітчизняний і зарубіжний досвід

Автор(и)

  • V.S. Semyon Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

Ключові слова:

облікова політика, наказ про облікову політику, бухгалтерський облік в Угорщині, основні засоби, фактори

Анотація

Досліджено елементи облікової політики підприємств України та Угорщини, що зумовлено необхідністю удосконалення облікового процесу на вітчизняних підприємствах з урахуванням європейського досвіду. Визначено особливості формування наказу (положення) про облікову політику та відмінності між українською та угорською практикою. Виокремлено фактори, що впливають на облікову політику суб’єкта господарювання та які слід враховувати при виборі певних облікових методів і правил. Проведено порівняльний аналіз нормативних документів, що регулюють питання облікової політики в Україні та Угорщині, а саме Листа МФУ «Про облікову політику» від 21.12.2005 р. № 31-34000-10- 5/27793 та Закону Угорщини «Про систему бухгалтерського обліку». Визначено основні елементи облікової політики загалом та щодо основних засобів зокрема. Доведено доцільність впровадження обов’язкового складання наказу про облікову політику в момент реєстрації підприємства або на протязі певного періоду після його реєстрації, що підвищить ефективність облікового процесу.

Біографія автора

V.S. Semyon, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

к.е.н. доцент кафедри обліку і аудиту

Посилання

Могилова М.М. Формування облікової політики основних засобів сільськогосподарських підприємств / М.М. Могилова // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК: [у 4 част.]; за редакцією П.Т. Саблука. Частина 3. – К., 2001. – 511 с. – С. 347.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України” від 16 липня 1999 року № 996-XIV-ВР (за змінами і доповненнями)

Климова М.А. Бухгалтерское дело: [учеб. пособие] / М.А. Климова. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 200 с.

2000 évi С. törvény “A számvitelről” (2000. szeptember 5.). [Електронний ресурс] / Magyar Pénzügyminisztérium. – Режим доступу: www.penzugyminiszterium.hu

Сисоєва І.М. Облікова політика як складова інформаційних ресурсів підприємства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України”] (Тернопіль, 21-22 листопада 2007 року) / І.М. Сисоєва. – Тернопіль, 2007. – С. 368-372.

Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: підручник [для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів] / Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л.; за редакцією д.е.н., проф. Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб.. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 528 с.

Ловінська Л.Г. Концепція облікової політики підприємств у сучасних умовах господарювання / Л.Г. Ловінська // Вісник. Економіка. – К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – 2001. – Вип. 54. – 78 с. – С. 13-15.

Облікова політика підприємства: [навч. пос.] / [за ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М., Михайлова М.Г.]. – К.: Видавництво ТОВ “Юр-Агро-Веста”, 2007. – 326 с.

Lentner Cs. A magyar számviteli szabályozás adaptálásának aktualis lehetőségei Ukrajna gyakorlatába: Konferenciakiadvány a Magyar Tudomány Ünnepe 2009 tiszteletére (Budapest, 5-16 november 2009) / Cs. Lentner, F. Butynets, V. Semjon / Budapesti Gazdasági Főiskola. – Budapest: BGF, 2009. – pp. 165- 175.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті