Удосконалення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств лісової галузі до сучасних умов господарювання

Автор(и)

  • І.І. Дідович НЛТУ України
  • Е.А. Кульчицька НЛТУ України
  • Н.М. Юрків НЛТУ України
  • М.В. Маліновська НЛТУ України

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.15

Ключові слова:

стратегія; зовнішньоекономічна діяльність; експорт; лісова галузь; удосконалення

Анотація

Оскільки у науковій літературі різними авторами наводяться різні поняття, визначення й класифікації стратегій, які різняться як цілями, інструментами ,що використовуються, ресурсами, що залучаються, важливим є вивчення як особливостей формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства лісової галузі, так і специфіки її удосконалення, виходячи з сучасних реалій. У даній статті розкрито основні теоретичні положення, визначення й трактування поняття стратегії, здійснено уточнення стосовно доцільності її удосконалення. Розкрито питання зовнішньоекономічної й експортної діяльності підприємства. Обґрунтовано необхідність доцільність удосконалення зовнішньоекономічної стратегії підприємства підприємств лісової галузі виходячи із галузевої специфіки . Зазначено, що при удосконаленні стратегії зовнішньоекономічної діяльності доцільно передусім орієнтуватися на конкурентних перевагах якими володіють підприємства галузі, до яких на нашу думку належать наступні переваги: власна сировинна база, ліси пройшли міжнародну сертифікацію за критеріями FSC та мають відповідні сертифікати, підприємства галузі володіють досвідом організації та здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено стан експорту продукції Львівського ОУЛМГ. Розглянуто доцільність застосування у рамках стратегі диверсифікації експортної діяльності розвиток діючих видів економічної діяльності, а саме зв’язаної концентричної продуктової диверсифікації - виробництва дерев’яних паличок для морозива. Зазначено, що державним лісовим підприємствам, керівництво яких вважатиме за доцільне відновити експорт лісу –кругляка необхідно буде розробляти стратегії/ю відновлення виходу на зовнішні ринки й найбільш доцільною на думку авторів буде стратегія проникнення на ринок , а потім стратегія розвитку сегментів ринку.

Біографії авторів

І.І. Дідович , НЛТУ України

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Е.А. Кульчицька , НЛТУ України

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Н.М. Юрків , НЛТУ України

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу

М.В. Маліновська , НЛТУ України

асистент кафедри історії України, економічної теорії та права

Посилання

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959- ХІІ. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

Стародубцева Е. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева; 6-е изд. перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2011. - 512 с

Мінцберг Г. Школы стратегий: стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента / Г. Минц- берг. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 336 с.

Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 303 с.

Портер М. Конкуренция / Майкл Портер; [пер. с англ.]. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 608 с.

Kotler P. and Keller, KL The Analyses of Purchasing Decisions and Brand Loyalty for Smartphone Consumers. (2012) Marketing Management. 14th Edition, Pearson Education.

Томпсон-мл. А.А, Стрикленд III А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание. – Москва-Сантк-Петербург-Киев: Вильямс, 2006. – 926 с

Grzegorz Karasiewicz Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw Warszawa 2013. URL: https://docplayer.pl/10861263-Marketingowestrategie-internacjonalizacji-polskich-przedsiebiorstw.html.

Луцька Т. В. Диверсифікація: особливості розвитку підприємств / Т. В. Луцька, Р. В. Кушнір // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 16. - С. 74-78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_16_19

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. O.A. Кириченка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 518 с.

Косенко С.В. Теоретичні положення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств: визначення та класифікація / С.В. Косенко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2011. – №3(15). – С. 117-128.

Визначено головні пріоритети розвитку лісового господарства до 2035 р. Lexinform.com.ua URL:https://lexinform.com.ua/v-ukraini/vyznacheno-golovni-priorytetyrozvytku-lisovogo-gospodarstva-do-2035-r/

Є.Ангел Хто виграв на конфлікті з ЄС: які наслідки мав мораторій на експорт деревини/ URL: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/04/6/7121790/

Стандарт лісового господарства (fsc.org) URL:https://ua.fsc.org/ua-ua/nashadiyalnist/-07

Львівське обласне управління лісового господарства// URL:https://lvivlis.gov.ua/

Ice Cream Market Size, Share, Analysis, Report 2021-2026 (expertmarketresearch.com). URL:https://www.expertmarketresearch.com/reports/ice-cream-marke

Ю Болоховець Реалізація програми "Зелена країна" вже почалась https://ua.interfax.com.ua/news/interview/767738.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-04

Номер

Розділ

Статті