Аналіз джерел інвестиційних ресурсів аграрного сектору економіки України

Автор(и)

  • Ю.В. Хорошун Черкаський державний технологічний університет
  • Л.В. Проданова Черкаський державний технологічний університет
  • О.В. Захарова Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.10

Ключові слова:

аграрний сектор; національна економіка; джерела інвестиційних ресурсів; аналіз структури джерел; сільське господарство

Анотація

Доведено, що ключовою умовою розвитку аграрного сектору економіки України в середньостроковій і довгостроковій перспективі має стати зростання обсягів інвестицій та диверсифікація джерел інвестиційних ресурсів, що спрямовуються на покращення матеріально-технічного стану основного капіталу та технікотехнологічне оновлення сектору. Обґрунтовано, що до складу основних індикаторів результативності інвестиційного процесу в економіці держави доцільно віднести показники частки валового нагромадження (зокрема валового нагромадження основного капіталу) в структурі національного ВВП та зношеності основних засобів. Проаналізовано динаміку виокремлених індикаторів аграрного сектору економіки України за період 2010-2019 рр. та здійснено порівняння отриманих даних з відповідними рівнями показників, що являються характерними для розвинутих країн світу та країн, які розвиваються. Виявлено загально світову тенденцію скорочення частки валового нагромадження та валового нагромадження основного капіталу в структурі ВВП, яка разом із тим не є характерною для країн, що мають високі темпи економічного зростання (наприклад, для Китаю). Проаналізовано динаміку капітальних та прямих інвестиції в національній економіці та в аграрному секторі економіки України у гривневому та доларовому еквівалентах, визначено зміну структури інвестиційних ресурсів за період дослідження. Розглянуто структуру капітальних інвестицій аграрного сектору за джерелами фінансування (кошти державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; власні кошти підприємств та організацій; кредити банків та інших позик, з них кредити іноземних банків; кошти вітчизняних інвестиційних компаній, фондів, тощо; кошти іноземних інвесторів; кошти населення на будівництво власних квартир; інші джерела фінансування). Доведено, що протягом останніх років основним джерелом фінансування капітальних інвестицій в економіці України та її аграрному секторі виступають власні кошти підприємств та організацій. Детально проаналізовано динаміку капітальних інвестицій економіки держави та її аграрного сектору за рахунок власних коштів підприємств та організацій, кредитних коштів банків-резидентів. Проілюстровано динаміку обсягів кредитів банків-резидентів та зміну процентних станок за кредитами в національній економіці та її аграрному секторі. Проаналізовано обсяги прямих інвестицій країнами-інвесторами в аграрний сектор України, що були характерними для 2019 р. Встановлено, що інвестують кошти в український аграрний сектор 60 країн світу, а основними інвесторами являються Кіпр, Данія та Польща.

Біографії авторів

Ю.В. Хорошун , Черкаський державний технологічний університет

aспірантка (PhD)

Л.В. Проданова , Черкаський державний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

О.В. Захарова , Черкаський державний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

Посилання

Olesya Finagina, Larysa Prodanova, Olha Zinchenko, Ievgen Buriak, Oleksandr Gavrylovskyi, Yuliia Khoroshun. Improving Investment Management in Agribusiness. Studies of applied economics. Special issue Innovation in the economy and society of the digital age. 2021. Vol 39, No 5. DOI: 10.25115/eea.v39i5.4981. URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4981.

Безп’ята І.В. Інвестиційне забезпечення аграрного сектора економіки : монографія. Миколаїв: МНАУ, 2016. 337 с.

Ільчук В., Шпомер Т. Інноваційно-інвестиційна діяльність АПК: сучасний стан і проблеми розвитку. Agricultural and Resource Economics: International Scientific EJournal. 2017. Vol. 3. №1. pp. 108-118.

Резнік Н.П., Слободяник А.М., Котляров В.О. Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності агропромислових формувань: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. 344 с.

Кацан А.М. Інвестування розвитку агропромислових підприємств: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Кацан Андрій Михайлович. Кам’янець-Подільський. 2019. 215 с.

Козяр Н.О. Інвестиційний потенціал аграрного виробництва в умовах глобалізації: дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 / Козяр Наталія Олександрівна. Вінниця. 2021. 282 с.

Ляліна Н.С., Чавикіна О.В. Аналіз інвестиційної діяльності у сільському господарстві України та визначення напрямів її активізації. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 52(2). С. 23-28.

Манцевич Ю.М., Скупський Р.М., Мельнічук Л.С. Новітня парадигма інвестиційних процесів аграрного сектору економіки. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. №5. С. 99-107.

Мацибора Т.В. Тенденції розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України. Економіка АПК. 2020. №4. С. 26-34. URL : https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004026.

Мацибора Т.В. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 66-72.

Назаренко І.М. Аналіз інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств регіонів України. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 136-143.

Однорог М.А. Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2015. Вип. 126 (частина ІІ). С. 108-115.

Ангелко І. В. Основні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства в умовах його розвитку. Молодий вчений. 2015. №2. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/509.pdf.

Бахур Н. В. Особливості державної підтримки інвестиційної діяльності в аграрному секторі національної економіки. Ефективна економіка. 2020. № 8. DOI: 10.32702/2307- 2105-2020.8.57. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8100.

Коваленко М.В., Поліщук М.М., Горячун О.В. Сучасні джерела фінансування сільськогосподарських підприємств. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 17. С. 240-250.

Мельник К.М.. Інвестиційні кредити комерційних банків у фінансуванні аграрного сектора економіки України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. «Економічні науки». / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2016. Вип. 89. Ч.2.: С. 127-138.

Михайлов А.М. Формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика: дис. … док-ра екон. наук: 08.00.03 / Михайлов Андрій Миколайович. Суми. 2018. 490 с.

Михайлов А.М. Моніторинг світових тенденцій формування інвестиційних ресурсів сільського господарства в контексті забезпечення сталого розвитку. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2017. № 4. С. 111-122.

Урба С.І., Червона О.Ю. Аналіз фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. Вип. 2 (51). С. 37-41.

Tobias J. Klinge. (2021) Foreign investments in New Zealand’s agricultural sector and their regulation, 2001–2017. Globalizations. DOI: 10.1080/14747731.2020.1795427. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14747731.2020.1795427?scroll=top&ne edAccess=true.

Kelly Day Rubenstein, Paul W. Heisey, John L. King. (2011) The Benefits of Public Investment in Agricultural Research from a US Perspective. URL: https://www.researchgate.net/publication/254931049_The_Benefits_of_Public_Investment_in _Agricultural_Research_from_a_US_Perspective.

Imre Fertő, Lajos Zoltán Bakucs, Stefan Bojnec, Laure Latruffe. (2017) East-West European farm investment behaviour: The role of financial constraints and public support. Spanish Journal of Agricultural Research. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01581629

Ferto, Imre; Bakucs, Lajos Zoltan; Bojnec, Stefan; Latruffe, Laure. (2011) Investment and Financial Constraints in European Agriculture: Evidence from France, Hungary and Slovenia. URL: https://ageconsearch.umn.edu/record/114357/.

Sun Zhuo. (2015) Analysis on Investment Behavior of Agricultural Sector in China. Journal of Northeast Agricultural University (English Edition). URL: https://doi.org/10.1016/S1006-8104(16)30021-6.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Grigoryev L. and Makarova E. Capital accumulation and economic growth after the Great Recession. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/335440939.pdf.

The World Bank (2021). DataBank. World development Indicators. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#.

Сільське господарство України. Статистичний збірник за 2015 рік. Державна служба статистики України / Відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ. 2016. 361 с.

Сільське господарство України. Статистичний збірник за 2018 рік. Державна служба статистики України / Відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ. 2019. 236 с.

Сільське господарство України. Статистичний збірник за 2019 рік. Державна служба статистики України / Відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ. 2020. 231 с.

Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbustatistic.

Хто і як інвестує в Україну. URL: https://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-vukrainu.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-03

Номер

Розділ

Статті