Основні елементи організаційного та економічного механізму корпоративного управління акціонерними товариствами

Автор(и)

  • О. Svatіuk Львівський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова:

механізм корпоративного управління, організаційний механізм економічний механізм, структурні елементи, система корпоративного управління, завдання системи

Анотація

У статті розглянуто сутність понять «господарський механізм», «економічний механізм», «організаційно-економічний механізм», «механізм управління», «господарський механізм управління», «механізм корпоративного управління» на базі висвітлення думок науковців. Уточнено склад елементів організаційного та економічного механізмів корпоративного управління на основі системного підходу. Обґрунтовано характеристики основних елементів та процесів їхньої реалізації. Визначено взаємозв’язки основних елементів організаційно-економічного механізму корпоративного управління в системі менеджменту корпорації. Запропоновано поєднувати необхідні елементи у механізм інтеграції, як найбільш ефективний для консолідації факторів нестабільного зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування корпорацій.

Біографія автора

О. Svatіuk, Львівський державний університет внутрішніх справ

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, доктор философии (Ph.D), candidate of economic sciences, Ph.D., associated professor, Professor of Managemen,

Посилання

Одинцова Г.С. Механизм управления предприятием: понятие и содержание./ Г.С. Одинцова // Економіка розвитку: Науковий журнал. Харків: ХНЕУ, 2005. №4(36). – С.4850.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. Редкол.: С. В. Мочерний (відпов.ред.) та ін. — К.: Видавничий центр «Академія», 2001. —848 с.

Чухно А. Перехід до ринкової економіки./ А.Чухно –К: Наукова думка, 1995.- 338с.

Козаченко Г. В. Корпоративне управління. / Г. В. Козаченко, А. Е. Воронцова. Підручник для вузів.– Київ: Лібра, 2004. – 368 с.

Масютин С.А. Корпоративное управление: опыт и проблемы: Монография./ С.А. Масютин – М.: ООО «Финстатинформ», 2003. – 280

Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для ВУЗов./ М.И. Круглов – М.: Русская Деловая литература, 1998. – 768 с.

Абалкин Л.И. Что такое хозяйственный механизм ?/ Л.И. Абалкин - М.: Мысль, 1990. –75 с.

Кныш М.И. Пучков В.В. Тютиков Ю.П. Стратегическое управление корпорациями (2е изд. перераб.и доп.). СПб: Культинформпресс, 2002. – 239 с.

Сватюк О.Р. Удосконалення управління підприємствами громадського харчування. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01. – Економіка, організація і управління підприємствами. НУ «Львівська політехніка», Львів, 2002. – 128 с.

Черпак А. Є. Сутність та складові організаційного механізму управління корпораціями / А. Є. Черпак // Стратегія економічного розвитку України: Збірник наук. пр. — 2007. — Вип. 20—21. — С. 131—137.

Про акціонерні товариства. Закон України // Законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17 .

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті