Теоретико-методичні підходи до визначення потенціалу інноваційного розвитку будівельних підприємств

Автор(и)

  • M.I. Rusinko ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Ключові слова:

потенціал, розвиток, інновації, інноваційний розвиток, потенціал інноваційного розвитку

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних підходів до визначення потенціалу інноваційного розвитку будівельних підприємств. Висвітлено роль та значення інновацій для забезпечення ефективної діяльності сучасних підприємств. Встановлено, що будівництво, особливо інноваційне, має значне соціальне значення та приносить суттєвий економічний ефект. Обґрунтовано актуальність визначення потенціалу інноваційного розвитку будівництва в цілому та будівельних підприємств зокрема. Метою даної статті є систематизація досліджень щодо трактування сутності потенціалу інноваційного розвитку будівельних підприємств. Теоретичною базою дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних учених стосовно проблем визначення сутності потенціалу інноваційного розвитку. В статті дається чітке термінологічне визначення понять «потенціал», «розвиток» та «інноваційний розвиток». Дається власне трактування сутності понять «інноваційний розвиток» та «потенціал інноваційного розвитку». Автор акцентує увагу на необхідності врахування галузевої специфіки при дослідженні сутності поняття «потенціал інноваційного розвитку будівельного підприємства».

Біографія автора

M.I. Rusinko, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

к.е.н., доцент кафедри обліку, економіки та управління
персоналом підприємства

Посилання

Андреев, Андрей Владимирович. Эффективность использования производственного потенциала пищевой промышленности : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Моск. гос. соц. ун-т. - Москва, 2002. - 22 с. с. 11-12

Абалкин Л.И. Новый тип экономического мышления. М.: Экономика, 1987. - 387 с., c. 214

Ващенко Н.В. Теоретичні підходи до визначення сутності та структури економічного потенціалу підприємства // Вісник соціально – економічних досліджень. - 2007.- 28. – С.41 – 44.

Вахнюк С.В. Показники економічної ефективності інноваційних технологій у банківській сфері: дис. … кандидата екон. наук: 08.02.02 / Вахнюк С.В. – Суми, 2005. – 185 с.

Діагностика потенціалу економічної безпеки підприємства у функціональному аспекті його інноваційної політики [Електронний ресурс] / С.М. Шкарлет // Культура народов Причерноморья. — 2006. — N85. — С. 155-161 — Библиогр. в конце ст. 15 назв. — укp., С. 156

Жихор О.Б. Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / Жихор О.Б. – Харків, 2002. – 18 с.

Костевко В. І. Методологічні питання оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства / Костевко В.І. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2011. – № 698. – С. 66 – 73.

Кураленко О. Г. Методологические вопросы инновационного развития экономических систем [Текст] / О. Г. Кураленко // Молодой ученый. — 2011. — №10. Т.1. — С. 127-130.

Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: учебное пособие / Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 608 с.

Кужда Т.І. Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) / Кужда Т.І. – Львів, 2009. – 23 с.

Лукинов И., Онищенко А., Пасхавер Б. Аграрный потенциал: исчисление и использование // Вопросы экономики. – 1988. - №1. – С. 12-21, 12

Лютий С.В. Інноваційний розвиток підприємств машинобудування: класифікація факторів та їх аналіз / Лютий С.В. // Наука й економіка. – 2008. – №4 (12). – С. 267 – 271.

Лященко О.В. Проблеми оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства / Лященко О.В. // Економічний вісник Донбасу № 2 (20). – 2010. – С. 176 – 180.

Малюта Л. Я. Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства / Малюта Л.Я. // Соціально-економічні проблеми і держава [Електронний ресурс]. – 2011. – Вип. 1 (4). – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mlyrpp.pdf.

Маслак О.І., Квятковська Л.А. Система оцінки показників інноваційного потенціалу промислового підприємства / О.І. Маслак, Л.А. Квятковська // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=298.

Тлумачний словник української мови: Понад 12500 статей (близько 40000 слів) / Ред. В.С. Калашника. – ( 2 вид.) – Х.: Прапор, 2004.– 992 с.

Товт Т.Й. Методичні підходи до визначення показників ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні / Товт Т.Й. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.11. – С. 240 – 249.

Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних сполучень / Укл. Л.О. Пустовіт, С.І. Скопенко, Г.М. Сюта, І.В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті