Людський капітал – головна умова щодо забезпечення конкурентоспроможності національної економіки

Автор(и)

  • К.С. Хаврова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Т.В. Кожухова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.10

Ключові слова:

людський капітал; інтелектуальний капітал; інтелектуальний потенціал; інтелектуальні ресурси та інтелектуальна активність персоналу

Анотація

У статті розроблено авторську модель складових людського капіталу, до якої віднесено взаємопов'язану систему категорій, а саме: «інтелектуальний капітал», «інтелектуальний потенціал», «інтелектуальні ресурси» та «інтелектуальна активність персоналу». Це дозволило описати їх взаємодію та дістатися висновку, що досить значна частина компонент одного є також компонентами іншого. Саме ця загальна частина складових (умовно названа інтелектуальною активністю) і реалізується в категорії «людський капітал», концептуально і термінологічно в цей момент стаючи капіталом. Ця частина включає в себе особливим чином організовану суму знань, умінь, навичок (компетенцій), що є сьогодні ключовим інтенсивним фактором забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Частини складових, які і дозволяють їх диференціювати (нематеріальні активи, фізичне і психічне здоров'я, культура, соціум, інститути та ін.), роблять менший, але все ж істотний вплив друг на друга. Також, запропонована модель відкриває нові можливості в осмисленні таких найважливіших проблем сучасного економічного світу, як розподіл доходів, розвиток креативних здібностей людини, зростання якості і рівня життя, досягнення збалансованого розвитку економіки, накопичення національного багатства, роль науки та високих технологій в загальному циклі відтворення життєвих благ, тощо.

Біографії авторів

К.С. Хаврова , Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н. доцент, професор кафедри економіки та бізнесу

Т.В. Кожухова , Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Посилання

Абрамова Л. А. Эффективность использования интеллектуальных ресурсов предприятиями сферы услуг : автореф. дис. канд. экон. наук. Тольятти, 2012. 20 с.

Багриновский К.А., Бендиков М.А., Фролов И.Э., Хрусталев Е.Ю. Наукоемкий сектор экономики России: состояние и особенности развития. М.: ЦЭМИ РАН, 2001. 120с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2003. 895 с.

Большая Советская энциклопедия. URL: http://slovari.yandex.ru. (дата обращения: 20.02.2018).

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / пер. с англ. под ред. Л.Н. Ковалик. СПб.: Питер, 2001. 288 с.

Бутник-Сиверский А. Б. Интеллектуальный капитал: теоретический аспект. Интеллектуальный капитал. 2002. №1. С. 20−24.

Вовканич С. Й. Духовно-інтелектуальний потенціал України та її національна ідея. Львів: Видавництво ЛБА, 2001. 540 с.

Гавкалова Н. Л., Маркова Н. С. Формування та використання інтелектуального капіталу: наукове видання. Харків: Вид-во. ХНЕУ, 2006. 252 с.

Грейсон Дж., О' Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. М., 1991

Диба Л. М. Сутність понять інтелектуальний потенціал та інтелектуальний капітал як економічних категорій. Економічний вісник університету. 2011. Вип. 17. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Evu/2011_17_1/Dyba.pdf.

Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. М.: «Academia» Наук, 2002. 640с.

Кендюхов О. Гносеологія інтелектуального капіталу. Економіка України. 2003. № 4. С. 28−33.

Климов С. М. Интеллектуальные ресурсы общества. СПб.: ИВЭСЭП: Знание, 2010. 199 с.

Кісь С. Я. Управління економічною безпекою підприємств нафтогазового комплексу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)". Івано-Франківськ, 2010. 246 URL: http://nung.edu.ua/files/attachments/disertaciya_kis_s.ya_.pdf (дата звернення: 23.03.2019).

Козырев А. Н., Макаров В. Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. 398 с.

Колот А. М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань. Економічна теорія. 2007. № 2. С. 3−13.

Лаврентьев В. А., Шарина А. В. Интеллектуальный потенциал предприятия: понятие, структура и направления его развития. Креативная экономика. 2009. № 2(26). С. 83−89.

Левченко Л.В., Карпенко О.А. Институциональный подход к анализу категории «интеллектуальный капитал». Экономические науки. 2009. № 7(56). С. 88−93.

Леонтьев Б.Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе. М.:Издательский центр «Акционер». 2002. 200с.

Лукичева Л.И. Интеллектуальная активность – ключевой фактор инновацилонного развития. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnaya-aktivnost-klyuchevoyfaktor-innovatsionnogo-razvitiya/viewer (дата звернення: 23.01.2020).

Макашева Н.П., Нестерова О.А. Обучение и развитие персонала: новые подходы и формы. Вестник Томского государственного университета. 2011. № 345. С.153-157.

Мойсеєнко І. П. Управління інтелектуальним потенціалом суб‘єктів господарювання в національній економіці: : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Львів, 2010. 35 с.

Морковіна Ю. Сучасні підходи до визначення сутності та оцінка інтелектуальних ресурсів підприємства. URL: http://feu.kneu.edu.ua

Норіцина Н. І. Інтелектуальні ресурси підприємства: охороноздатність та оцінювання. Вісник НМТУ. Серія Економіка. 2011. №2(5). С. 93−102.

Носова Т. І. Економічна сутність категорії «інтелектуальний потенціал». Mechanism of Economic Regulation. 2014. №2 URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_21/TANYA_I_NOSOVAThe_Economic _Essence_of_the_Category_of_Intellectual_Potential_.pdf (дата звернення: 13.12.2019).

Петренко В.П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління: монографія. Івано-Франківськ: ПП Курилюк, 2009, 196 с.

Рахлин K. M., Серова О. Ю. Потенциал организации как основа ее конкурентоспособности. М.: Экономика, 2004. 198 с

Река Г.В. Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал: критерії розмежування. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. 2009. Вип. 19.1. С. 288‒233.

Ситник Й. С. Інтелектуалізація капіталу організації та його структурування. Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту / відп. за вип. С. М. Соболь. К.: КНЕУ, 2012. Ч. 1. С. 332–342.

Титова Е. В. К вопросу об инновационном развитии и ценности интеллектуального потенциала. Экономические науки. 2010. № 12(73). С. 7‒12.

Хаврова К.С. Інтелектуалізація діяльності торговельних підприємства: концепція та методологія. дис. на здобуття ступеню докт. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Дніпро, 2020. URL: https://duan.edu.ua/images//head/Science/UA/Academic_Council/D_08_120_0/khavrova_dys ertatsiya2.pdf

Чорний А. В. Інтелектуальні ресурси як об‘єкт державного управління в сучасних умовах. Реформування податкової служби України відповідно до Європейських стандартів: наук.-практ. конф., 22 жовт. 2010 : тези доп. Ірпінь, 2010. Ч. 2. С. 401‒404.

Швиданенко Г. О. Інтелектуальні ресурси: визначення та систематизація. URL: kneu.edu.ua (дата звернення: 23.03.2019).

Эдвисон Л., Мэлоун М. Интелектуальный капитал. Определение истиной стоимости компании. URL: http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1429.html (дата звернення: 10.03.2019).

Яковлєва О. В. Основні напрями управління інтелектуальними ресурсами та інтелектуальним капіталом промислового підприємства. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. №2(18). 2012. С. 116‒119

Babin Barry J.; Darden William R.; GRIFFIN, Mitch. Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping. Journal of Consumer Research. 1994. V. 20. № 4. 644 p.

Caddy I. Intellectual Capital: Recognizing Both Assets and Liabilities. Journal of Intellectual Capital. 2000. Vol. 1, no. 2. PР. 129–146.

Davenport T. H., Prusak L. Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business School Press. Boston, 1998. 264 p.

Joia L. A. Measuring intangible corporate assets. Linking Business Strategy with Intellectual Capital. Journal of Intellectual Capital. 2000. Vol. 1. PР. 68–84.

Stewar T.A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. New York: Currency Doubleday, 1997. p. 67.

Sveiby K. E. The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets. URL: http://www.sveiby.com/articles/MeasureIntangibleAssets.html/. (дата звернення 15.11.2019)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-27

Номер

Розділ

Статті