Управління якістю як елемент інноваційного розвитку підприємства

Автор(и)

  • O. Popova ДонНТУ
  • G. Skybenko ДонНТУ

Ключові слова:

підприємство, інноваційна діяльність, управління інноваційною діяльністю, управління якістю

Анотація

В сучасних умовах загострення глобальної конкуренції відчутними стають суттєві перешкоди щодо виживання та розвитку виробничих підприємств важких галузей промисловості. Зважаючи на це, виробничі підприємства мають відшуковути та впроваджувати сучасні інноваційні стратегії управління, що забезпечуватимуть їхній сталий розвиток та прибуткову діяльність. Впровадження інноваційних методів управління дозволить підвищити рівень соціально-економічного розвитку країни, що є особливо актуальним для підприємств металургійного та машинобудівного комплексу, враховуючи їх ґрунтовний внесок у створення ВВП країни. Одним з таких напрямів може стати розвиток підприємства в галузі управляння якістю, що є обов’язковою вимогою Директив Нового підходу ЄС.

Біографії авторів

O. Popova, ДонНТУ

д.е.н., зав.кафедрою «Міжнародна економіка»

G. Skybenko, ДонНТУ

аспірант кафедри «Міжнародна економіка»

Посилання

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник/С.М. Ілляшенко.– Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. – 278 с.

Тычинский А.В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт / А.В. Тычинский//Таганрог: ТРТУ, 2006.[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m87/1_1.htm

Кравцова Е.Н. Инновационная деятельность предприятия /Е.Н. Кравцова, Н.П/ Воронин // Креативная экономика. - 2008. - № 6 (18). - c. 3-8.

Сафронов И.В. Понятия «инновация» и «инновационная деятельность»: сущность и содержание/ И.В. Сафронов// Вопросы современной науки и практики университет им. В.И. Вернадского. №4(14). 2008. Том 1. С.217-226

Шапошникова С.В. Принципы управления инновационной деятельностью/ С. В. Шапошникова// Инновационная деятельность регионов ИнВестРегион No 1/ 200 С. 10-14: [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.v-itc.ru/investregion/2009/02/pdf /2009-02-03.pdf

Закон України «Про інноваційну діяльність» вiд 04.07.2002 № 40-IV /Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=40-15&ed=20020704.

Верба В. А. Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств /В. А. Верба, О. М. Гребешкова // Актуальні проблеми економіки НАУ – Київ, 2010. – №5 – С. 52–59.

Ерохин Д.В. Системный подход к инновационной деятельности коммерческой организации/Д.В. Ерохин, Е.А. Ларичева//Вестник Брянского государственного технического университета . - 2004. – No 4. – С. 117-124

Колінко Н.О.Управління інноваційною діяльністю як основа якісних зрушень/ Н.О. Колінко //Вісник львівського національного університету «Львівська політехніка Менеджмент та підприємництво в Україні: Етапи становлення і проблеми розвитку». - 2011.- № 704. -С. 10-18.

Завалин П.Н. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: учеб. пособ. / под ред. П.Н. Завалина и др. – М.: ОАО “НПО “Издательство Экономика”, 2000. – 475 с.

Лебедєва І.Б. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / І.Б. Лебедєва, Л.П. Касянова, О.В. Новак. – Алчевськ: ДГМГ, 2004. – 205 c/

Выбор и применение стандартов ISO серии 9000 2009 [Електронний документ] Доступ до ресурсу: http://www.klubok.net/article2375.html

ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю. Основні положення і словник. [Текст] Впров. 2008-01-01.- К.: ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2007.-36

Хмель В. Упровадждення та сертифікація систем управління. Показники моніторингу / В. Хмель, Л. Бароболя // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. - № 2. - С 49-52.

Верба В.А. Ефективність функціонування та економічного розвитку підприємства Стратегія економічного розвитку України . No 34 (2014) С. 148-156

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті