Сутність поняття «економічна безпека» як однієї зі складових забезпечення розвитку підприємства

Автор(и)

  • Y. Matishchak Одеський національний економічний університет

Ключові слова:

економічна безпека, розвиток підприємства, підходи до визначення поняття «економічна безпека», складові забезпечення розвитку підприємства

Анотація

Стаття присвячена аналізу сутності поняття «економічна безпека» як однієї зі складових забезпечення розвитку підприємства. Розглянуто точки зору різних авторів щодо трактування даного поняття, що існують в науковій літературі. Економічна безпека є динамічною ознакою, що змінюється під впливом чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Доведено, що вона виступає необхідною умовою гарантування ефективного функціонування підприємства, і тому відіграє визначальну роль для забезпечення його стійкого розвитку. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню даного поняття, серед вчених дотепер відсутня єдина точка зору щодо трактування категорії «економічна безпека». В результаті проведеного аналізу погляди науковців щодо тлумачення даного поняття було згруповано до основних підходів та надано характеристику кожного з них. Показано зміну підходів щодо трактування змісту аналізованої категорії. На основі проведеного дослідження розкрито зміст поняття «економічна безпека», надано авторське узагальнене визначення аналізованої категорії, охарактеризовано її основні властивості.

Біографія автора

Y. Matishchak, Одеський національний економічний університет

аспірантка кафедри економіки підприємства

Посилання

Дацків Р. М. Економічна безпека у глобальному вимірі / Р.М. Дацків // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №7 (37). – С. 143–153.

Российская энциклопедия по охране труда [Электронный ресурс] – Режим доступа: http//slovari.yandex.ru/книги/Охрана%20труда/ Безопасность/.

Дикий А.П. Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / А.П.Дикий. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 21с.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней / Я.В. Соколов. – М.: Аудит ЮНИТИ, 1996. – 638с.

Одинцов А.А. Економічна і інформаційна безпека підприємництва: учеб. пособие для вузов / А.А. Одинцов. – М.: «Академія». – 2006. – 336 с.

Белокуров В.В. Структура функциональных составляющих экономической безопасности предприятия: [Электронный ресурс] / В.В. Белокуров. – Режим доступа: www.safetyfactor.ru

Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / В. В. Шлыков. – СПб.: Алетейя, 1999. – 315 с.

Єпіфанов А.О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ : [монографія] / А.О. Єпіфанов, О.Л. Пластун, В.С. Домбровський. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295с.

Ковальов Д. Економічна безпека підприємства / Д. Ковальов, Т. Сухорукова // Економіка України. – 1998. – № 10. – С. 48–52.

Бендиков М.А. Экономическая безопасность промышленного предприятия (организационно- методический аспект) / М.А. Бендиков // Консультант директора. – 2010. - №2. – С.7-13.

Шевелев А.Е. Риски в бухгалтерском учете: учеб. пособие / А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева. 2- е изд. – М.:Кнорус, 2011. – 304с.

Грунин О.А. Экономическая безопасность организации: учеб. пособие / О.А. Грунин, С.О. Грунин. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

Підлужна Н.О. Організація управління економічною безпекою підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.10 / Н.О. Підлужна. – Донецьк, 2003. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuy.gov.ua/ard/2003/03pnoebp.zip

Бєлоусова І.А. Управлінський облік – інформаційна складова системи економічної безпеки підприємства: : [монографія] / І.А. Белоусова. – К.: Дорадо-Друк, 2010. - 432с.

Экономика предприятия: Учебник / Под общ. ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. — Пер. с укр. 2-го перераб. и доп. изд. — К.: КНЭУ, 2002. — 738 с.

Ильяшенко С.И. Составляющие экономической безопасноcти предприятия и подходы к их оценке / С.И. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №3(21). – С.12-19.

Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Т.Б. Кузенко // Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – К.,2004. – 18с.

Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.

Тамбовцев В. Л. Объект экономической безопасности России / В. Л. Тамбовцев // Вопросы экономики. – 1994. – №12. – С.35-42.

Лысенко Ю.Г. Механизмы управления экономической безопасностью / Лисенко Ю.Г., Лопатовський В.Г. Поняття, класифікація ризиків та методи боротьби з ними / В.Г. Лопатовський // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. - №4.4.1. Т.1. – С. 177-180.

Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності: економіко-правовий аспект: навч.посібник / М.І. Камлик. – К.: Атіка, 2005. – 432с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті