Програмно-цільовий підхід до інвестиційного розвитку територій

Автор(и)

  • В.В. Біркентале Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • В.М. Василенко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.2.13

Ключові слова:

програмно-цільовий підхід; регіон; сталий розвиток; реформування місцевого самоврядування; планування; державна регіональна політика

Анотація

Статтю присвячено дослідженню можливості використання програмно-цільового підходу до сталого розвитку територій. У роботі значна увага приділяється аналізу особливостей запровадження програмно-цільового підходу до розвитку територіальних систем у різних країнах світу та оцінюється можливість застосування програмно-цільового підходу за умов реформування місцевого самоврядування в Україні. У дослідженні було виявлено що соціальні, економічні та екологічні інтереси взаємопов'язані і взаємозалежні між собою. Підкреслено, що досягнення матеріального добробуту, підвищення рівня життя відіграють пріоритетну роль в сучасному суспільстві. У роботі наголошено на доцільність пошуків шляхів вирішення соціальних і екологічних проблем у сфері економіки. Зроблено акцент на тому, що оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості територій повинні бути безпосередньо пов'язані з державною регіональною політикою. Таким чином, метою цієї політики є забезпечення ефективного розвитку окремих регіонів з урахуванням таких факторів, як раціональне використання різноманітних економічних можливостей кожного з них, ефект оптимальної інтеграції, територіальний поділ праці і взаємна економічна кооперація.

Біографії авторів

В.В. Біркентале , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент

В.М. Василенко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач

Посилання

Абрамов Л.К. Цільові програми та механізми по забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації. Кіровоград: ІСКМ, 2010. 100 с.

Амоша О. І., Міхальова К. В. Про фінансове забезпечення реалізації програм сталого соціально-економічного розвитку. Ефективна економіка. 2014. №. 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2703/

Омельчук А.О. Цільове програмування як одна із найважливіших форм державного регулювання економіки. Управління розвитком складних систем. 2014. №18. С. 68—73

Слободяник Ю. Б. Формування системи державного аудиту в Україні : Суми : ФОП Наталуха А. С., 2014. 321 с.

Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D2%E5%F0%E8%F2%EE%F0%B3%FF

Стеблянко І.О. Програмно-цільове управління в системі стійкого розвитку національної економіки. Інвестиції: практика та досвід № 20/2015. стор. 38-42.

Базарна О.В. Програмно-цільове моделювання та ідентифікація сталого розвитку на рівні територіальної громади. Економiка та держава № 11/2013. стор. 140-144.

Державне управління та державні установи: Навч. посіб. для дистанційного навчання К.: Університет "Україна", 2008. 440 с.

Майминас Е.З. Процессы планирования в экономике: информационный аспект. Изд 2-е. -М.:Изд-во «Экономика», 1971.347 с.

Шаров Ю.П. Орієнтири на програмно-цільові інструменти управління розвитком територій Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (08.04.2011) Ч.1, 2011. 388 с.

Стеченко Д.М. Програмно_цільова орієнтація в управлінні соціально_економічним розвитком регіону. Університетські наукові записки. 2007. № 3 (27). С. 167—171.

Gruening G. Origin and theoretical basis of New Public Management //International public management journal. 2001. Т. 4. №. 1. С. 1-25.

Конституція України. Стаття 119 URL: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-119.htm

Hacket R. Program Budgeting Manual, Barents Group, 1999. Р. 112.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів від 01.04.2014 № 333р. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3332014%D1%80

Що таке цілі сталого розвитку? URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html

Стратегія розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/strategiya-rozvytku-hmelnyczkoyi-oblasti-na-2021-2027-roky.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Номер

Розділ

Статті