До питання визначення показників та критеріїв оцінки економічної безпеки підприємств будіндустрії

Автор(и)

  • S. Kosyachevska ДВНЗ «ПДАБА»
  • P. Fisunenko ДВНЗ «ПДАБА»
  • N. Bogdanova ДВНЗ «ПДАБА»

Ключові слова:

підприємство, економічна безпека підприємства, соціальні показники, фінансові показники, критерії економічної безпеки

Анотація

В статті наведено результати дослідження основних показників та критеріїв оцінки економічної безпеки підприємства. Визначено джерела негативних впливів на економічну безпеку підприємства. Обґрунтовано, що стан економічної безпеки підприємства необхідно визначати за певною системою основних показників. Вони повинні відображати галузеву специфіку та умови діяльності підприємства. До них віднесені: виробничі, фінансові та соціальні показники. Розглянуто основні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства, а саме індикаторний, ресурсно-функціональний та програмно- цільовий. Запропоновано рівень економічної безпеки підприємства визначати за результатами порівняння величини реінвестованого прибутку і величини прибутку, необхідного для забезпечення розширеного відтворення капіталу. В процесі вивчення та аналізу наукових публікацій визначено, що усі запропоновані методики визначення ЕБП можна розділити на дві великі групи: ті, що пропонують оцінювати рівень економічної безпеки в цілому по підприємству, переважно з використанням евристичних, тобто експертних методів, або використовувати однакові показники для всіх складових ЕБП, та ті, що пропонують окремо розглядати певні складові ЕБП, а потім інтегрувати та зводити оціночні показники до кінцевого, остаточного значення. Визначено загальний критерій забезпечення економічної безпеки підприємства – досягнення ним основних функціональних цілей економічної безпеки.

Біографії авторів

S. Kosyachevska, ДВНЗ «ПДАБА»

к.т.н., доцент кафедри фінансів та маркетингу

P. Fisunenko, ДВНЗ «ПДАБА»

к.е.н., доц., доцент кафедри обліку, економіки і управління
персоналом підприємства

N. Bogdanova, ДВНЗ «ПДАБА»

студентка гр. ЕПз-14с

Посилання

Якубович З.В. Методи і підходи до оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств [Електронний ресурс]. Режим доступу - http://www.rusnauka.com/10_NPE_2010/ Economics/62532.doc.htm

Ковалев Д. Экономическая безопасность предприятия / Ковалев Д., Сухорукова Т. // Экономика Украины. - 1998. - № 10. - С. 48-51.

Бендиков М.А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития / М.А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежом. - 2000. - № 2. - С. 17-29.

Илларионов А. Критерии экономической безопасности / Илларионов А. // Вопросы экономики. 1998. - № 10. - С. 45

Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура проблемы / В.Л. Тамбовцев // Вестн. Моск. ун-та. - сер.6. Экономика. - 1995. - № 3. - С. 3.

Экономическая и национальная безопасность: учебник / под ред. Е.А. Олейникова. - М.: Издательство «Екзамен», 2004. - 768 с.

Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. - СПб: "Алетейя", 1999, - с. 59.

Підтримка конкурентоспроможного потенціалу підприємства / А. Е. Воронкова, В. П. Пономарьов, Г. І. Дібніс. – К.: Техніка, 2000. – 152 с.

Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О.С.Власюк; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48с.

Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: навч.посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. - К.: Центр учбової літера тури, 2009. - 256 с.

Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.

Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія / Т.Г. Васильців. - Львів: Арал, 2008. - 384 с.

Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України. - 2008. - №4. С. 88-97

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті