Особливості використання інструментарію бенчмаркінгу на підприємстві

Автор(и)

  • О.В. Шкуренко Державний університет інфраструктури та технологій

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.1.14

Ключові слова:

бенчмаркінг; управління; бізнес-процеси; конкурентоспроможність; розвиток; аналіз

Анотація

Глобальна конкуренція, заохочення за якість, світові досягнення в напрямах виробничих та бізнес-технологій, адаптація до умов, що швидко змінюються потребують пошуку нових ефективних підходів та способів ведення бізнесу. Сучасним інструментом управління є бенчмаркінг як невід’ємна частина стратегічного планування та вдосконалення діяльності підприємства.
У статті досліджено сутність бенчмаркінгу як важливого складника удосконалення бізнес-процесів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто цілі та особливості використання бенчмаркінгу як сучасного інструменту управлінської технології щодо покращення показників результативності та підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства. Визначено основні причини необхідності активізації бенчмаркінгу, основні етапи його проведення на підприємстві. Доведено, що результатом проведення бенчмаркінгу є досягнення комерційного успіху, більш швидке та оптимальне прийняття управлінських рішень. Особливостями впровадження бенчмаркінгу є використання досвіду компаній-лідерів різних галузей; детальне вивчення конкуренції з боку зацікавленості напрямів діяльності підприємства; розроблення стратегії з орієнтацією на ключові фактори успіху.
В майбутньому бенчмаркінг має стати на підприємстві постійним процесом, завдяки якому можна оцінити стратегії та цілі діяльності у порівнянні з аналогічними підприємствами, але більш успішними Широке використання бенчмаркінгу дозволить забезпечити отримання унікальних конкурентних переваг та успішне функціонування підприємства в довгостроковій перспективі.

Біографія автора

О.В. Шкуренко , Державний університет інфраструктури та технологій

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій

Посилання

Багиев Г.Л., Богданова Е.Л. Бенчмаркинг как функция маркетинговых исследований. URL: https://www.marketing.spb.ru/read/m9/14.htm.

Соломенко О.Є., Виноградов О.А. Бенчмаркінг як маркетинговий інструмент вдосконалення бізнес-процесів. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 35, 2011. С.230-234.

Трубнік Т. Є. Бенчмаркінг конкурентних переваг регіональних господарств м. Києва та Київської області. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 21. С. 68-73.

Яців І.Б., Бобровник Д.О. Концептуальні засади розвитку бенчмаркінгу на підприємствах аграрної сфери. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. №1. С.120-127.

Gryshova I., Krasnorutskyy О., Kravchuk A., Stoianova-Koval S. Modern position of agricultural business in Ukraine under the conditions of the state`s fiscal policy. Innovative approaches in the management of competitiveness of business. Riga: Landmark, 2016, P. 124-134.

Сamp R.C. Benchmarking. The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance. — ASQC Industry Press, Milwaukee, Wisconsin, 1989.

Бублик М. І., Хім’як М.М., Лібер В.М. Бенчмаркінг як спосіб одержання конкурентних переваг. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2009. Вип. 19.5. С. 136–139.

Watson G.H. Il Benchmarking (edizione italiana A) cura di Piercarlo Ceccarelli. Milano: Franco Angeli, 1995.

Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. СПб: Изд-во «Питер Ком», 1998. 896 с.

Гончарова О.М. Реінжиніринг бізнес-процесів як спосіб підвищення ефективності управління. Ефективна економіка. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_2_27.

Кэмп С. Роберт. Легальный промышленный шпионаж: Бенчмаркинг бизнес-процессов [Текст]: [пер. с англ.]. Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. 416 с.

Командровська В.Є., Градун А.І. Оцінка стратегії діяльності підприємства за допомогою методу бенчмаркінгу. URL: http://ecobio.nau.edu.ua/ index.php/PPEI/article/download/306/295.

Продіус О.І., Прокоф’єва В.К. Бенчмаркінг як інструмент удосконалення бізнес-процесів підприємства. Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/90.pdf.

Дубодєлова А.В., Юринець О.В., Катаєв А.В. Класифікація видів і сфери застосування бенчмаркінгу в системі менеджменту підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2010. №1. С.102-106. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2010_1_102_106.pdf.

Добрянська Н.А., Попович О.М., Варгатюк М.О. Суть та значення методу бенчмаркінгу відносно оцінки конкурентоспроможності підприємства. Агросвіт. 2016. № 11. С.3-6. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/11_2016/2.pdf.

Карась О. Бенчмаркінг – інструмент розвитку конкурентних переваг. URL: http://jeej.wunu.edu.ua.

Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності компанії. URL: http://www.management.com.ua/ct/ct003.html.

Кльоба Р.Л. Реінжиніринг і бенчмаркінг як інструменти вдосконалення управління банківською діяльністю. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.8. с.247-252.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-06

Номер

Розділ

Статті