Дослідження соціальної відповідальності на ринку праці: регіональний аспект

Автор(и)

  • Z. V. Smutchak Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

Ключові слова:

відповідальність, соціальна відповідальність, ринок праці, соціально-трудові відносини, соціальний діалог

Анотація

В статті розглянуто стан соціальної відповідальності роботодавців і найманих працівників на прикладі Кіровоградській області. Виявлено найбільш проблемні складові соціальної відповідальності, а саме: забезпечення працівників якісними і безпечними умовами праці, гідною, чесною, адекватною оплатою праці та системою підготовки та підвищення кваліфікації, врегулювання сфери колективно- договірних відносин. Досліджено аспекти реалізації соціальної відповідальності. Особлива роль у вирішенні проблем соціальної захищеності в умовах безробіття належить колективному договору. Нині розвиток колективно-договірного регулювання набуває нових тенденцій. Свідченням цьому є різні межі використання цього механізму в тих чи інших видах економічної діяльності. Запропоновано основні напрями підвищення соціальної відповідальності в Кіровоградській області. Виявлено переваги реалізації запропонованих напрямів підвищення соціальної відповідальності роботодавців та найманих працівників в Кіровоградській області.

Біографія автора

Z. V. Smutchak, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, економіки та права

Посилання

Шиманська К.В. Соціальна відповідальність в контексті відносин «працівник-роботодавець»: проблема облікового відображення // Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3 (12). / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. - Житомир: ЖДТУ, 2008. -484 с. - С. 444-455/

Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: С 70 монографія / [А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота, - К.:КНЕУ, 2012.- 501, [3] с.

Пояснювальна записка до Інформації про правозахисну роботу ФПО за 2013 рік. Офіційний сайт федерації профспілок Кіровоградської області – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fpo.kr.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=220%3A-2013-&catid=60%3A2013- 05-31-10-50-32&Itemid=77&lang=uk.

Праця України у 2012 році: Статистичний збірник. - К.: Держкомстат України, 2013.-324 с

Розвиток колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gufer.net/economika_prats/1307-rozvitok-kolektivno-dogovrnogoregulyuvannya-socalno-trudovih-vdnosin.html.

Пояснювальна записка до Інформації про правозахисну роботу ФПО за 2012 рік. Офіційний сайт федерації профспілок Кіровоградської області – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fpo.kr.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=220%3A-2012-&catid=60%3A2012- 05-31-10-50-32&Itemid=77&lang=uk.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті