Теоретико-методологічні засади визначення сутності кадрового потенціалу закладу вищої освіти

Автор(и)

  • М.Р. Рязанов Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.31

Ключові слова:

кадровий потенціал; кадрова політика; вища освіта; заклад вищої освіти; національний освітній простір

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад визначення сутності кадрового потенціалу закладу вищої освіти. Розглянуто зміст категорій «кадри», «персонал», «людські ресурси» та «потенціал». Запропоновано трактувати кадровий потенціал ЗВО як сукупність психофізіологічних характеристик, особистісних якостей та професійних компетенцій його працівників, що визначають їх можливу міру участі у досягненні стратегічних (освітніх, наукових та соціальних) цілей організації. Деталізовано сутність ключових елементів наведеної дефініції (психофізіологічні характеристики, особистісні якості та професійні компетенції). Виокремлено особистісно-психологічний, професійно-кваліфікаційний, інтелектуальний та соціально-організаційний компоненти кадрового потенціалу ЗВО. Охарактеризовано мінливу природу кадрового потенціалу. Доведено, що раціонально сформована та реалізована кадрова політика стане запорукою якісної акумуляції, ефективного використання та стабільного розвитку кадрового потенціалу ЗВО. Визначено, що поширення практик раціонального управління кадровим потенціалом сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських ЗВО та позитивно вплине на якість вищої освіти в країні.

Біографія автора

М.Р. Рязанов , Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Дарміць Р.З., Горішна Г.П. Кадрове забезпечення діяльності підприємства в умовах розвитку міжнародної конкурентоспроможності. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 778. С. 26-34.

Бибик С.П., Сюта Г.М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання /за ред. С. Я. Єрмоленко. Харків: Фоліо, 2006. 623 с.

Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. Аудит и контроллинг персонала: учебник. 2 -е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2010. 672 с

Беззубко Л.В., Гончарова Л.О., Беззубко Б.І. Трудовий і кадровий потенціали: монографія. Донецьк: Норд-прес, 2008. 201 с.

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2011. 468 с.

Шегда А.В. Основы менеджмента: учебное пособие. К.:. Знання, 1998. 512 с.

Щёкин Г.В. Социальная теория и кадровая политика: монография. К.: МАУП, 2000. 576 с.

Воробьев Г.Г. Человеческие ресурсы и современная служба персонала. Социс. 1996. № 11. С. 109-115.

Управление персоналом организации: учебник / под. ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 2005. 638 с.

Егоршин А.П. Управление персоналом: учебник для вузов. Н. Новгород: НИМБ, 2003. 720 с.

Макаровська Т.П., Боднар Н.М. Економіка підприємства: навч. посіб. К.: МАУП, 2003. 304 с

Брич В.Я., Нагара М.Б. Коучинг в системі управління людськими ресурсами: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 188 с.

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. К.: Знання, 2011. 390 с.

Дороніна М.С., Сатушева К.В. Людські ресурси виробничої організації. Діагностика, розвиток: монографія. Х.: ХНЕУ, 2011. 231 с.

Дороніна О.А. Теорія та практика формування багаторівневої кадрової політики в контексті забезпечення гідної праці в Україні. Донецьк: ДонНУ, 2014. 395 с.

Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2004. 316 с.

Россоха В.В. Методичні аспекти формування та розвитку потенціалу підприємств аграрної сфери АПК. Економіка АПК. 2005. № 8. С. 36–42.

Величко О.В. Сутність економічного потенціалу підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 9. С. 15-20.

Безсмертна В.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства. Економіка і управління. 2007. №3. С. 48-53.

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера : підручник для студ. вищ. навч. закл. Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. 480 с.

Криклий А.С. Формирование кадрового потенциала отрасли: вопросы теории и практики. К. : Репро-Графика, 2003. 282 с.

Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібн. К.: КНЕУ, 2003. 504 с.

Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2018. 202 с

Данькова Е.В., Осипенко Н.И. Востребованность кадрового потенциала: вопросы методологии. Вестник Академии. 2013. №3. С. 91-96.

Носкова М.В. Системный подход к «кадровому потенциалу» как экономической категории. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2009. № 11. С. 87–91.

Плєтнікова І.Л., Міронцева І.В. Удосконалення експертно-бальної методики оцінки кадрового потенціалу підприємства. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2007. №19-20. С. 78-87.

Гриньова В.М., Писаревська Г.І. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія. Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. 228 с.

Слиньков В.Н. Управление персоналом (практические рекомендации). К.: Алерта, 2004. 240 с.

Дороніна О.А., Рязанов М.Р. Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти. Економіка і організація управління. 2019. №1. С. 15-20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті