Діагностика економічної безпеки Донецького економічного регіону

Автор(и)

  • Н.С. Іванова Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.29

Ключові слова:

економічна безпека; регіон; таксономічний показник; стратегія; матриця стратегій

Анотація

У статті проведено діагностику економічної безпеки Донецького економічного регіону із застосуванням методу таксономічного аналізу та матриці «рівень економічної безпеки - стратегія». Результати проведеного дослідження автору дозволили свідчити про погіршення ситуації щодо рівня та забезпечення економічної безпеки Донецької та Луганської областей. За таксономічним показником на кінець 2018 року економічна безпека Донецької області характеризується як задовільна, Луганської - як незадовільна. Застосування матриці «рівень економічної безпеки – стратегія» дозволила зорієнтуватися щодо стратегії забезпечення економічної безпеки для досліджуваного регіону. Так, станом на 2018 р. області знаходяться в квадраті «Небезпечна зона», якій відповідає стратегія трансформації. Результати аналізу затверджених стратегій економічного розвитку областей до 2027 року свідчать про відповідність визначених стратегічних цілей, оперативних заходів змісту стратегії трансформації, реалізація яких дозволить областям Донецького економічного регіону трансформувати економіку регіону – адаптовану зовнішньому середовищу та внутрішнім викликам і можливостям і досягти головної цілі - якість життя та людський розвиток, що є основою будь-якої стратегії забезпечення економічної безпеки.

Біографія автора

Н.С. Іванова , Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Посилання

Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія. Харків, 2006. 240 с.

Головченко О.М. Економічна безпека регіону в гарантуванні стабільності національної економіки: монографія. Одеса: Букаєв В.В., 2008. 399 с.

Бабець І. Г. Виробничо-технологічні загрози економічній безпеці регіону в умовах інтеррегіонального співробітництва. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. 2012. Вип. 2. С. 199-209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2012_2_24.

Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління : моногр. Чернігів : Десна Поліграф, 2014. 416 с.

Любченко О. М. Показники і критерії оцінки економічної безпеки регіону. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2347/1/42.pdf

Сухоруков А.І., Харазішвілі Ю.М. Ефективність соціально-економічного розвитку та економічна безпека регіону (на прикладі Закарпатської області); аналіт. доп. Київ. НІСД, 2013. 32 с.

Білик Р. В. Інституціональне забезпечення економічної безпеки регіонів України. Економіка і регіон. 2015. № 4. С. 96-102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2015_4_19.

Lysenko I. (2016). Financial and economic safety as the basis for social and economic development of regions. Problems and prospects of economics and management, no. 4 (8), pp. 168-175.

Пілько А. Д., Савчук Н. В. Моделювання процесу оцінювання рівня економічної безпеки регіону. Бізнес Інформ. 2015. № 8. С. 77-84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_8_14.

Knysh M., Smaliychuk A.Integral assessment of economic security of a borderland region (the case of Lviv Oblast). Journal of Geography, Politics and Society, 2017. 7(2). с. 98–107.

Іванова Н.С. Прогнозування економічної безпеки регіонів для забезпечення безпеки національної економіки: монографія. Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2018. 381 с.

Державна служба статистики України : офіційний вебсайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 25.11.2020).

Іванова Н. С. Прогнозування забезпечення економічної безпеки національної економіки: регіональний аспект : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 Ун-т ім. Альфреда Нобеля. Дніпро, 2018. 544 с. https://duan.edu.ua/images/head/Science/UA/Academic_Council/D_08_120_0/23871.pdf

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року: Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20. URL: https://dn.gov.ua/ua/projects/strategiya-rozvitku-doneckoyi-oblasti-na-period-do-2027-roku

Стратегія розвитку Луганської області на 2021-2027 роки: Рішення обласної військово-цивільної адміністрації від 01.04.2020 року. URL: http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/strategiya_lugansk_2027_last.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті