Діагностика забезпечуючої складової інноваційної інфраструктури Донецького економічного регіону

Автор(и)

  • Ю.Г. Бочарова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.27

Ключові слова:

інноваційна інфраструктура; забезпечуюча складова інноваційної інфраструктури; структурні елементи забезпечуючої структури; Донецький економічний регіон; Донецька область; Луганська область; інноваційний розвиток

Анотація

У статті проведено аналіз стану та особливостей розвитку забезпечуючої структури інноваційної інфраструктури Донецького економічного регіону у 2013-2019 рр., визначено її місце та роль у розвитку забезпечуючої структури інноваційної інфраструктури України. Установлено, розвиток інноваційної інфраструктури в цілому, забезпечуючої складової зокрема має специфічні особливості у докризовий (до початку збройного конфлікту на Сході України) та кризовий періоди. Визначено, що у 2013-2019 рр. забезпечуюча складова інноваційної інфраструктури Донецького економічного регіону зазнала суттєвих як кількісних, так і якісних змінам, які здебільшого мали негативний характер та знайшли прояв у зменшенні кількості структурних елементів забезпечуючої складової інноваційної інфраструктури Донецького економічного регіону, що закономірно позначилося на внеску Донецького економічного регіону у розвиток забезпечуючої складової інноваційної інфраструктури України; змінах у структурі забезпечуючої складової інноваційної інфраструктури Донецького економічного регіону: збільшується частка таких структурних елементів, як інвестиційні фонди і компанії, інноваційні фонди і компанії, інформаційно-консультативні установи; зменшується – бізнес-центри, бізнес-інкубатори, лізингові центри, фонди підтримки підприємництва, громадських об’єднань підприємців, координаційні ради, заклади вищої освіти; збільшенні частки забезпечуючої складової інноваційної інфраструктури Донецької області у забезпечуючій складовій інноваційної інфраструктури Донецького економічного регіону в цілому.

Біографія автора

Ю.Г. Бочарова , Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Посилання

Бочарова Ю.Г. Концепція формування та стратегія розвитку інноваційної інфраструктури: монографія. Кривий Ріг: Чернявський Д.О., 2017. 327 с.

Бочарова Ю.Г. Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки: теорія та практика: автореф. дис. … докт. екон. наук.:08.00.03. Дніпро. 2019. 43 с.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Інституції, що забезпечують підтримку підприємництва. URL: https://www.me.gov.ua/ Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0ced3c9f-a057-4852-9072151dd387356a&title=Institutsii-SchoZabezpechuiutPidtrimkuPidprimnitstva.

Папп В.В., Бошота Н.В. Інноваційна інфраструктура підтримки малого підприємництва в Україні: стан, тенденції та перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 16. С. 22-27.

Державна служба статистики України. Вища освіта в Україні. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/osv/vush_osv/vush_osv_19.xls.

Антонюк В.П. Аналіз трудового потенціалу придніпровського і Донецького економічних районів у контексті формування регіональних інноваційних екосистем. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1(59), С. 4-14.

Антонюк В.П., Прогнімак О.Д. Антимодернізаційні процеси в Донецькій і Луганській областях та їх соціальні наслідки. Економічний вісник Донбасу. 2015. № 3(41). С. 17-26.

Бойко О. М. Особливості розвитку інфраструктури наукової діяльності в Донецькому регіоні. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/1234 56789/11127/44-Boyko.pdf?sequence=1.

Дьячкова Ю.М., Токарева А.О., Дьячков А.М. Інноваційна активність промислових підприємств України в контексті їх сталого розвитку. Вісник Донбаської Державної Машинобудівної Академії. 2017. № 1 (40). С.107-114.

Лях І.І. Методичний підхід до комплексної оцінки інноваційного розвитку регіону. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 2 (36). С. 169-178.

Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю., Петрова І. П. Інноваційний ліфт» як інструмент стимулювання нових видів діяльності в малому бізнесі Донбасу. URL: https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=01295535341569475066 2:ac0q9yn5x fi&q=http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvd_2017_3_4.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiOm6Cb_aLvAhXvkIsK HQrABEYQFjADegQICBAB&usg=AOvVaw3IW2quyczKZhpNLXxqk519

Рудь Н.Т. Аналіз інноваційного розвитку регіонів України. Збірник наукових Праць. Луцький Національний Технічний Університет. Економічні науки. Серія „Регіональна економіка”. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2013. Випуск 10 (39). С. 181 – 203.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті