Особливості координування процесів використання інтелектуальної власності підприємства

Автор(и)

  • V. Semenova Одеський національний економічний університет

Ключові слова:

інтелектуальна власність, управління, координування, недоліки координування, завдання координування, принципи координування, ефективність координування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основ координування процесів в системі управління інтелектуальною власністю підприємства в сучасних ринкових умовах. Предмет дослідження – сучасні теоретичні та методологічні проблеми формування ефективної системи координування використання інтелектуальної власності (ІВ) підприємства. Метою статті є дослідження місця та ролі координування в системі управління ІВ підприємства. Обґрунтовано, що координування використання ІВ є важливим елементом системи управління ІВ підприємства. В статті досліджено економічну сутність категорії «координування»; визначені основні завдання системи координування ІВ на вітчизняних підприємствах; виявлені основні недоліки системи координування ІВ; обґрунтовані основні принципи координування використання ІВ; досліджені основні чинники побудови дієвої системи координування процесів використання ІВ; розглянуто та обґрунтовано основні вимоги щодо створення ефективної системи координування ІВ; визначені етапи формування системи координування ІВ на підприємстві.

Біографія автора

V. Semenova, Одеський національний економічний університет

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства

Посилання

Цибульов П.М. Управління інтелектуальною власністю [Текст] // Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. / За ред. Цибульова: монографія. — К.: «К.І.С.», 2010. — 448 с.

Бутнік-Сіверський О. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт [Електронний ресурс] / О. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальний капітал. – 2003. - №5. – С. 3-12. – Режим доступу : http://iv.org.ua/index2.php?kontent/naykdial/articles/article-2.php

Ріпка Д. О. Координація управлінських і виробничих процесів на підприємстві / Д. О. Ріпка // БізнесІнформ. – Харків: 2012. - № 7. – с. 162 – 166.

Литвин А. Ю., Стреблянська І. А. Теоретичні аспекти системи координації управлінських потоків на промисловому підприємстві на основі рефлексивного підходу / А. Ю. Литвин, І. А. Стреблянська // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки та управління. – Чернігів: 2009. - № 3 (4). – с. 81 – 89.

Мильнер Б. З. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 848 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – Ірпінь : ВТФ Перун, 2007. – 1736 с.

Бухгалтерський словник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

Грещак М.Г., Гребешков О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.

Кендюхов О. В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом : монографія / О. В. Кендюхов. – Донецьк : ДонУЕП, 2008. – 363 c.

Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2004. – 512 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті