Класифікація та систематизація загроз економічній безпеці держави в системі національної безпеки

Автор(и)

  • O. A. Puhach Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Ключові слова:

національна безпека, економічна безпека держави, загроза, національний інтерес, класифікація, систематизація

Анотація

У статті розглядається проблема класифікації загроз економічній безпеці держави. Визначено джерела, передумови та закономірності виникнення й прояву загроз. Розглянуто основні етапи процесу систематизації загроз економічній безпеці держави. Узагальнено існуючі в науковій літературі підходи до класифікації загроз економічній безпеці. Виділено основні класифікаційні ознаки та розроблено багатокритеріальну класифікацію загроз економічній безпеці держави на основі ієрархічного аналізу. Запропонована класифікація дозволяє ідентифікувати будь-яке явище, подію, процес чи сукупність умов як потенційну чи реальну загрозу економічній безпеці, підлягає використанню при прогнозуванні стратегічних напрямів забезпечення економічної безпеки держави, дозволяє комплексно оцінити масштаби прояву загроз, що є основою їх вчасного виявлення й попередження в рамках ретроспективного аналізу.

Біографія автора

O. A. Puhach, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

аспірант кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Murdoch C. Economic factors as objects of security: Economics security and vulnerability / C. Murdoch, K. Knorr, F. Trager // Economics issues and national security. – Lawrence, 1977. – 867 p.

Смелянцев А.П. Проблема загроз інтересам безпеки України (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: 09.00.03 / А.П. Смелянцев; Харківський військовий університет Міністерства оборони України. – Х., 2001. – 18 с.

Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] / Закон України від 19.06.2003 р. № 964–ІV // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється» [Електронний ресурс] / Указ Президента України від 12.02.2007 р. № 105 (в редакції Указу Президента України від 8.06.2012 р. № 389/2012) // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389/2012/paran18#n18.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] / Наказ Мінекономрозвитку України від 29.10.2013 р. № 1277 // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/

Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері [Електронний ресурс] / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 р. № 569-р // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-р#n7

Хилько О.Л. Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхи її забезпечення: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / О.Л. Хилько ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2004. – 16 с.

Пастернак-Таранушенко Г.А. Філософські засади забезпечення економічної безпеки держави (з викладенням основ філософії екосестейту) / Г.А. Пастернак-Таранушенко // Національний інститут проблем міжнародної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/ issue.php?s=prnb5&issue=2001_1-2.

Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 2005. – 896 с.

Економічна безпека : навч. посіб. / під заг. ред. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с.

Варналій З.С. Економічна безпека України : проблеми та пріоритети зміцнення : монографія / З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, О.С. Саєнко. – К.: Знання України, 2011. – 299 с.

Економічна безпека: навч. посіб. / О.Є. Користін, О.І. Барановський, Л.В. Герасименко та ін. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. літератури, 2010. – 368 с.

Економічна безпека держави: оцінювання та стратегічні орієнтири забезпечення [монографія] / О.В. Комеліна, С.В. Онищенко, А.В. Матковський, О.А. Пугач. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 202 с.

Афонцев С. Дискуссионные проблемы концепции национальной экономической безопасности / С. Афонцев // Россия XXI. – 2001. – № 2 – С. 38–67.

Єдинак В.Ю. Забезпечення економічної безпеки країни в умовах глобалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / В.Ю. Єдинак. – Запоріжжя, 2010. – 26 с.

Флейчук М.І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації / М.І. Флейчук. – Львів: Ахілл, 2008. – 660 с.

Мартиненко В.В. Загрози економічній безпеці України в контексті викликів глобалізації / В.В. Мартиненко // Економічний часопис – ХХІ. – 2011. – № 7-8. – С. 40–43.

Пироженко В. Методологія операціоналізації основних понять національної безпеки: гуманітарна складова / В. Пироженко // Політичний менеджмент. – 2006. – № 3. – С. 21–34.

Pugach A.А. Analysis the Threats to Economic Security of Ukraine in Modern Conditions of Functioning the National Economy / A.А. Pugach, А.V. Matkovskiy // European Applied Sciences. – Germany. – лютий 2014 (№ 2, 2014 р.) – 196 р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті