Склад елементів обліково-економічної політики для обґрунтованого процесу ціноутворення на аграрному підприємстві

Автор(и)

  • N. A. Mazur Подільський державний аграрно-технічний університет Міністерства освіти і науки України

Ключові слова:

облікова політика, бухгалтерський облік, ціноутворення, реалізація, облік витрат, калькулювання, собівартість, сільськогосподарські підприємства

Анотація

В роботі досліджено складові елементи обліково-економічної політики аграрних підприємств України щодо процесу ціноутворення, проведено аналіз взаємозв'язку обліку витрат і процедури калькулювання як визначальних факторів ціноутворення, окреслено порядок формування облікової політики щодо ціноутворення з врахуванням специфічних умов сільськогосподарських підприємств. При обґрунтуванні основних моментів обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо впливу на процес ціноутворення в аграрних підприємствах необхідно звертати увагу більше на малі підприємства, особливості нормативно-правового забезпечення їх діяльності, зокрема організації в них бухгалтерського обліку. Керівники аграрних підприємств (зокрема й малих) при формуванні облікової політики повинні враховувати два аспекти: методичний (визначає конкретні способи відображення в обліку інформації про факти господарської діяльності, виходячи з допустимих альтернативних прийомів і способів відображення запасів) та організаційно-технічний (визначає форми обліку запасів, форми первинних документів, побудову системи внутрішнього контролю та управлінського обліку). При цьому важливим елементом обліково-економічної політики для обґрунтованого процесу ціноутворення на аграрному підприємстві має бути виважена система планування, аналізу, контролю та управління ризиками, у тісній взаємодії всіх її складових.

Біографія автора

N. A. Mazur, Подільський державний аграрно-технічний університет Міністерства освіти і науки України

д.е.н., в.о. професора, завідувач кафедри обліку і аудиту

Посилання

Сіренко Н.М. Проблема диспаритету цін в контексті ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції [Текст] / Н.М. Сіренко, А.В. Нирка // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Т. 1, Вип. 4. – С. 20-27.

Ульянченко Ю. О. Окремі питання удосконалення державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників [Текст] / Ю. О. Ульянченко, Н. В. Ульянченко. – Доступно з мережі Інтернет: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/11.pdf

Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами за 2014 рік : стат. бюлетень [відповід. за вип. О. М. Прокопенко] // Державна служба статистики України. – К., 2015. – 112 с.

Державна служба статистики України: офіційний сайт // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Петренко С.М. Теоретичні аспекти аудиторської оцінки постійності реалізації елементів обліково-економічної політики щодо процесу ціноутворення [Текст] / С.М. Петренко, Ю.О. Гонтаренко // Вісник ЖДТУ № 3 (53). – Доступно з мережі Інтернет: http://eztuir.ztu.edu.ua/1393/1/47.pdf.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99 р. № 996- ХІV, із змінами та доповненнями / поточна редакцiя вiд 06.02.2015, чинний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 26.02.2015)

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затвердж. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635 Доступно з мережі Інтернет: http://tax.38044.org/UA/11952

Податковий кодекс України : Закон вiд 02.12.2010 № 2755-VI / остання редакцiя вiд 17.01.2015, чинний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 26.02.2015)

Облікова політика: навчальний посібник / [за ред. Г. М. Давидова]. – К. : Знання, 2010. – 479 с.

Витрати : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за № 27/4248 / остання ред. вiд 09.08.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (дата звернення 26.02.2015)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті