Інвестиційна циклічність та режим функціонування ощадної системи

Автор(и)

  • V. Lytvyn Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Ключові слова:

ощадна система, інвестиції, цикл, малі цикли, середні цикли, економічна циклічність

Анотація

За результатами проведених досліджень встановлено наявність взаємозв’язку між малими та середніми циклами інвестицій та заощаджень у національному господарстві України. Циклічний характер розвитку світової економіки є однією з базових закономірностей її розвитку. Під економічним циклом (бізнес-циклом) розуміється процес зміни темпів зростання економіки, що проходить через фази підйому, прискорення, уповільнення, спаду. Впродовж 1991 – 2011 років відбувалися коливання показників темпів зростання заощаджень та інвестицій. Крива показників темпів зростання інвестицій у країні має максимуми у 1994, 1997, 2001, 2004 та 2007 роках; мінімуми – у 1995, 1998, 2002, 2005 та 2009 роках. Ці коливання є малими циклами, тривалість яких складає 2-3 роки, що пов’язані з відновленням економічної рівноваги на споживчому ринку та масовим оновленням товарів тривалого користування. Ці цикли називають циклами запасів. Крива показників темпів зростання заощаджень (валових заощаджень) у країні має максимуми у 1999, 2004, 2007 та 2010 роках; мінімуми – у 2003, 2005 та 2009 роках. Досліджено існування кореляція між зазначеними факторами. Таким чином доведено, що тривалість середніх інвестиційних циклів розвитку економіки країни складає 15 років і ці цикли є тривалішими, ніж цикли заощаджень. Це можливо пояснити тим, що для трансформації заощаджень у інвестицій необхідний певний період часу, оскільки в цьому процесі приймає участь фінансовий ринок.

Біографія автора

V. Lytvyn, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Посилання

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр «Академія», 2000. - 864 с. ISBN 966 - 580 - 074 – 4.

Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. -784 с. ISBN 966-364-185-1.

Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики / Редкол. Л. И. Абалкин (отв. ред.) и др. - М.: Экономика, 1989. - 526 с. ISBN 5 - 282 - 00700 – 2.

Туган - Барановский М. И. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии. - Киев: Наук, думка, 2004. - 368 с. - (Классика отеч. экон. мысли). ISBN 966 - 00 - 0306 – 4.

Самуельсон П. Экономика. - М.: НПО «АЛГОН», 1992.

Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. С англ. Т. 1. — М: Республика, 1992. - 399 с. ISBN 978-5-16-002859-0.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. С англ. - М.: «Дело ЛТД», 1993. - 864 с.

Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения / Н.Д. Кондратьев. — М.: Экономика, 1993. - 542 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития: пер. с нем. B.C. Автономова / И. Шумпетер. — М.: Прогресс, 1982. — 456 с.

Гальчинський А.С. Криза і цикли світового розвитку / А.С. Гальчинський. - К.: АДЕФ- Україна. - 2009. - 392 с.

Розгортання фінансово-економічної кризи в Україні у 2009 році: негативні наслідки та засоби їх пом'якшення: науково-аналітична доповідь / за ред. В.М. Гейця. — К.: Ін-т екон. та прогнозує.; ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, 2009. - 106 с

Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / Я.А. Жаліло, О.С. Бабанін, Я.В. Белінська та ін. / за заг. ред. Я.А. Жаліла. — К.: НІСД, 2009. - 142 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті