Сучасні фактори формування регіональної політики енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України

Автор(и)

  • O. Komelina Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • O. Maksymenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Ключові слова:

житлово-комунальне господарство, регіональна політика, енергоефективність, енергозбереження, стратегічні орієнтири

Анотація

У статті досліджено сучасний стан енергоефективності житлово-комунального господарства на регіональному рівні. Проаналізовано законодавче та нормативне забезпечення енергоефективного розвитку житлово-комунального господарства в Україні. Досліджено особливості формування енергоспоживання та енергозбереження в економіці на загальнодержавному та регіональному рівнях. Виокремлено роль та значення розвитку житлово-комунального господарства у реалізації загальної стратегії забезпечення енергозбереження у регіонах України. Проаналізовано існуючи методики оцінювання ефективності енергоспоживання у галузевому та регіональному розрізі. Визначено стратегічні орієнтири формування регіональної політики по енергозбереженню в житлово-комунальному господарстві регіону.

Біографії авторів

O. Komelina, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор економічних наук, професор, декан факультету
менеджменту і бізнесу

O. Maksymenko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та регіональної економіки

Посилання

Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Постанова КМУ від 27 лютого 2013 р. № 187

Гнатюк В. И. Системные методы управления энергосбережением в жилищном фонде: аналитический обзор / В. И. Гнатюк, Л. В. Примак, Д.В. Луценко. – Калининград: Правительство КО, BEEN, 2007. – 58 с.

Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2008 році / С. Ф. Єрмілов, В. М. Геєць, Ю. П. Ященко, В.В. Григоровський, В. Е. Лір та ін. – К., НАЕР, 2009. – 93с.

Діяк І. В. Енергозбереження: реалії сьогодення / І. В. Діяк // Дзеркало тижня. – № 21 (700). – 2008. – с. 9.

Лір В. Е., Письменна У. Є. Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні / Віктор Еріхович Лір, Уляна Євгенівна Письменна; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 208 с.

Литвак В. В. Региональный вектор энергосбережения / В. В. Литвак, В. А. Силич, М. И. Яворский. – Томск: STT, 1999. – 320 с.

Онищук Г. И. Концессия как механизм инвестирования ресурсосбережения в жилищно- коммунальном хозяйстве регионов Украины / Г. И. Онищук, Н. Н. Потапова // Коммунальное хозяйство городов: Научно-техн. сб. Серия: экономические науки. – К.: Техника. – 2007. – Вып.77. – С. 3-11.

Рейтинг енергоефективності областей України 2012 / В. Гладкий, Ю. Гладкий, Б. Додонов, Г. Царенко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.energy-index.com.ua

База даних Міжнародного енергетичного агентства. Офіційний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iea.org/statistics/

Енергетична стратегія України до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.aes-ukraine.com/documents/5390.html - 48k.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року, затверджена Кабінетом міністрів України № 1001 від 21.07.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки на 2010- 2015 роки. Постанова КМУ від 01.03.2010 р. №243 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері / В. М. Геєць, В. П. Александрова, О. І. Амоша, В. В. Близнюк, В. М. Дегтярьова та ін.; Ін-т економіки та прогнозування; [за ред. В. М. Гейця]. – Київ: Науково думка, 2008. – 384 с.

Закон України “Про енергозбереження” // Постанова ВРУ № 75/94-ВР від 01 липня 1994р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

Галузева програма енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010 - 2014 роки. // Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 10 листопада 2009 р. N 352 http://normativ.com.ua/types/tdoc17772.php

Рейтинг енергоефективності регіонів України: http://www.energy-index.com.ua/uk/feedback/.

Стратегія розвитку Полтавської обл. на період до 2015 р. Полтава, ПолтНТУ, 2006 р. 163с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті