Сутність категорії «розвиток паливно-енергетичного комплексу»

Автор(и)

  • S. О. Zavalnyuk Класичний приватний університет

Ключові слова:

паливно-енергетичний комплекс, розвиток, енергетична безпека, характеристика, національне господарство

Анотація

У статті досліджується сутність категорії «розвиток паливно-енергетичного комплексу». Обґрунтовано важливість для національного господарства розвитку паливно-енергетичного комплексу України, який зумовлений його значенням для економіки країни та добробуту її громадян. Так, паливно- енергетичний комплекс країни забезпечує потреби всього господарського комплексу в паливі та енергії, створює передумови для розвитку вітчизняного виробництва, формує підґрунтя для прискореного соціально-економічного розвитку країни та підвищення її енергетичної безпеки. Досліджено погляди науковців на сутність поняття «розвиток». Дослідження дозволило дійти висновку, що різні науковці акцентують увагу на різних характеристиках цього поняття. Найбільш часто відзначаються науковцями такі характеристики поняття «розвиток», як наявність змін різної економічної природи, просування від простішого до більш складного, перехід від одного стану до іншого, кількісний ріст та якісне поліпшення. Вивчено особливості та специфічні риси паливно-енергетичного комплексу України. Встановлено невідповідність паливно-енергетичного комплексу України, як за кількісними, так і за якісними параметрами, інтересам держави. Сформульовано визначення категорії «розвиток паливно- енергетичного комплексу».

Біографія автора

S. О. Zavalnyuk, Класичний приватний університет

аспірант кафедри економічної теорії, національної
та прикладної економіки

Посилання

Енергетична стратегія України на період до 2030 р. від 24.07.2013 №1071 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1071-2013-р

Акофф Р. Акофф о менеджменте / Р. Акофф : пер. с англ. – СПб: Питер, 2002. – 448 с.

Бакаєв О.О. Економіко-математичні моделі економічного зростання : Наук. вид. / О. О. Бакаєв, В. І. Гриценко, Л. І. Бажан, Л. О. Бакаєв, К. А. Бобер; НАН України. МОН України. Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. - К. : Наук. думка, 2005. - 189 c.

Ралко О. С. Еволюція поняття організаційний розвиток підприємства / О. С. Ралко // Наук. праці Нац. ун-ту харч. технологій –К.: НУХТ. – 2010. – №36 – с. 38-41.

Богатирьов І. О. Управління розвитком підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / І. О. Богатирьов. – К. : КНЕУ, 2004. – 20 с.

Дунда С. П. Теоретичні підходи до визначення поняття «розвиток підприємства» / С. П. Дунда // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури праць. – 2011. – Вип. 32. – 213 с.

Ільїн В., Кулагін Ю. Людини і світ. Навчальний посібник. — К.: Київ: Киів.нац.торг.-екон.ун– т, 2003. — 283 с.

Василенко В.А. Организационно–циклическая и структурно-функциональная модели развития организации // Культура народов Причерноморья. — c. 100–107.

Тойнбі А. Дослідження історії. Скорочена версія томів VII / А. Тойнбі; пер. з англ. В. Митрофанова, П. Таращук. Т. 2. — К.: Основи. 1995. — 406 с

Гапоненко А.Л. Стратегическое управление: учеб. Для вузов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организаций» / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство ОМЕГА–Л, 2006. — 464 с.

Джой-Меттьюз Дж., Меггинсон Д., Сюрте М. Развитие человеческих ресурсов. – 3-е издание. – М.: "ЭКСМО", 2006.

Євдокимова Д.М. Державне регулювання економічного розвитку: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 «Економічна теорія» / Д.М. Євдокимова. -К., 2002. - 20 с

Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: Навч. посібник для студ. екон. спец. — Харків: Консул, 2004. — 208 с.

Забродский В. А. Развитие крупномасштабных экономико- производственных систем / В.А. Забродский, Н.А. Кизим. – Харьков: Бизнес- Информ, 2000. – 72 с.

Капліна А.С. Поняття «розвиток» у категоріальному апараті теорії розвитку / А.С.Капліна // Економіка Менеджмент Підприємництво. – 2012. - № 24 (ІI). – с. 57-63

Коротков Э.М. Концепция менеджмента. — М.: Дека, 1997. — 304 с.

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.3 / Редкол.: С.В. Мочерний (від. ред.) та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2002. – 952 с.

Ожегов М.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Русская академия наук. — М.: Азбуковник, 1998. — 944 с.

Пономаренко В.С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: [Текст] / В.С. Пономаренко, О.М. Тридід, М.О. Кизим. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 328 с.

Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ, 2000. — 375 с.

Шимановська-Діанич Л. М. Управління розвитком персоналу організації: теорія і практика : монографія / Л. М. Шимановська-Діанич; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2012. - 462 c. - Бібліогр.: с. 421-462.

Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1982. – 456 с.

Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Монографія. — Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2006. — 496 с.

Шубравська О. Сталий економічний розвиток: поняття і напрямки дослідження // Економіка України. — 2005. — №1. — c. 36–42.

Ляхова О.О. Напрями удосконалення фінансового забезпечення інвестиційних проектів паливно-енергетичного комплексу України [Електронний ресурс] / О.О. Ляхова // Ефективна економіка. – 2014. - №4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2945

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті