Модернізаційні чинники інституціоналізму в сфері зайнятості

Автор(и)

  • B. Vorvynec Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

модернізація, інституційне середовище, ринок праці. формальні інститути, неформальні інститути, зайнятість

Анотація

В статті досліджуються умови формування інституційного середовища ринку праці в Україні. Визначено ряд факторів, які впливають на формування інституційного середовища, приведена схема інституційного середовища ринку праці. Визначено особливості функціонування національного ринку праці в умовах посилення інтеграційних процесів, особливо в напрямі євро інтеграції. Проаналізовано ефективність функціонування інститутів та інституцій у вітчизняному ринковому просторі з урахуванням досвіду розвинених країн. Досліджено причини інституційної недосконалості ринку праці в Україні та окреслено напрями збалансованості попиту і пропозиції на робочу силу, особливо на регіональному рівні. Виявлено інституційні проблеми вітчизняного ринку праці в сучасних умовах та сформульовано дорожню карту його модернізації. Доведено, що ключовим напрямом зняття напруги на ринку праці може стати гармонізація трудових відносин між державними та приватними інституціями, об’єднаннями роботодавців та найманими працівниками.

Посилання

Гончарова С.Ю. Аналіз інституційного середовища вітчизняного ринку праці/ С.Ю. Гончарова, Ю.В. Осадча. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4735

Williamson O.E. The economic institution of capitalism. – New York; London: Routledge, 1985. – P.4.

Рибак Г.І. Інституціональні фактори підвищення якості життя населення регіонів України /Г.І. Рибак. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/74

Терон І.В. Модернізація соціально-трудових відносин: сценарії, пріоритети, ефекти /І.В. Терон [Електронний ресурси]//Економічний часопис ХХІ. - № 7-8(1). – 2013. – С. 97-100 – Режим доступу до журн.: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DB

Пирожков С.І. Вибрані наукові праці: У 2 т. – Т.1. Демографічний і трудовий потенціал. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 934 с.

Онікієнко В.В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення: [науково-аналітична монографія] / В.В. Онікієнко – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2013. – 456 с.

Davis L. Institutional Change and American Economic Growth / L. Davis, D. North. – Cambridge, 1971. – P. 5–6.

Норт Д. Институты./Д.Норт – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.koism.rags.ru/teach/lectures/01.php

Звіт про конкурентоспроможність України 2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/docs/FEG_report_2012_body_ ua_20.11.2012.pdf

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Положення про Міністерство соціальної політики України від 06.04.2011 № 389/2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389/2011 (Указ Президента)

Положення про Державну службу зайнятості від 16.01.2013 № 19/2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/19/2013 (Указ Президента)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті