Формування конкурентоспроможності інноваційно-активних підприємств

Автор(и)

  • L. P. Artemenko Національний технічний університет Україні «КПІ»

Ключові слова:

інноваційно-активні підприємства, конкурентоспроможність, інноваційна діяльність

Анотація

Стаття присвячена формуванню конкурентоспроможності інноваційно-активних підприємств. В статті розкрито особливі характеристики, можливості та загрози, чинники, що негативно впливають на розвиток, напрями активізації інноваційно-активних підприємств, Досліджено сутність та ієрархічні рівні інноваційної конкурентоспроможності (міні-, мікро-, мезо-, макро- рівнях). Інноваційна конкурентоспроможність детермінована сукупністю зовнішніх і внутрішніх чинників, в числі яких первинними є моделі організації інноваційної діяльності, вибір яких залежить від рівня розвитку і використання складових інноваційного потенціалу. Розроблена методика оцінки інноваційної конкурентоспроможності, що дозволяє кількісно і якісно оцінити рівень інноваційного розвитку, розробити рекомендації з метою підвищення ефективності структурних змін та активізації інноваційної діяльності. Формування та оцінка інноваційної конкурентоспроможності дає можливість виявити сильні і слабкі сторони в розвитку інноваційної діяльності країни, регіону, галузі або підприємства.

Біографія автора

L. P. Artemenko, Національний технічний університет Україні «КПІ»

к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Посилання

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видавничий центр «Академія», 2000. — 864 с.

Денисюк В. Інноваційна активність національної економіки: вдосконалення методології, показники промислових підприємств, державна підтримка / В. Денисюк // Економіст. — 2005. — № 8. — 75 с.

Баранчеев В. П. Измерение инновационной активности компании как её конкурентной силы / В. П. Баранчеев // Менеджмент сегодня. – 2005. - № 4. – 120 с.

Винокуров В.И. Основные термины и определения в сфере инноваций / В.И. Винокуров // Инновации. – 2005. - № 4. – 21 с.

Лазаренко Ю.О. Інноваційна активність підприємства як економічна категорія [Електронний ресурс] / Ю.О. Лазаренко // Стратегія економічного розвитку України. – 2010. – № 26—27. – С. 46. – Режим доступу: http://ir.kneu.kiev.ua:8080/bitstream/2010/1042/1/Lazarenko.pdf

Логвиненко Є.І. Визначення характеристик для опису діяльності інноваційно-активних підприємств [Електронний ресурс] / Є.І. Логвиненко, О.М. Кузьменко, М.В. Плетньов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 11(153). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2011_11_1/Logvinenko.pdf

Агарков С.А. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика / С.А. Агарков, Е.С. Кузнецова. – М.: Академия Естествознания, 2011. – 143 с.

Єпіфанова І.Ю. Перспективи підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю вічизняних підприємств [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://visnyk.vntu.edu.ua/article/viewFile/2742/4251

Андрюшко А. К. Управління діяльністю інноваційно-активних підприємств [Електронний ресурс] / А. К. Андрюшко // Ефективна економіка. – 2013. – №6. –– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2713

Турило А.М. Інновації: сутність і теоретичні характеристики / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2005 – № 5. – С. 76–79.

Мингалева Ж.А. Формирование инновационной конкурентоспособности хозяйствующих субъектов // Мингалева Ж.А., Гайфутдинова О.С. - Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2007. – 317 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті