Концепція розвитку маркетингового потенціалу закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу

Автор(и)

  • І.В. Банзелюк Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.20

Ключові слова:

маркетинговий потенціал; розвиток; заклад вищої освіти; бенчмаркінг; рівні розвитку; концепція розвитку маркетингового потенціалу

Анотація

У статті обґрунтовано концептуальні положення розвитку маркетингового потенціалу ЗВО на засадах бенчмаркінгу. Окреслено складові розробленої концепції. Запропоновано розвиток маркетингового потенціалу ЗВО на рівнях його формування, а саме на нанорівні, мікрорівні, мезорівні та макрорівні та визначено завдання реалізації концепції на кожному з рівнів. Визначено ключові функції, які покладаються на систему розвитку маркетингового потенціалу ЗВО при використанні бенчмаркінгу як інструменту розвитку. Запропоновано здійснювати їх поділ на класичні функції та функції бенчмаркінгу. Розроблено комплексний механізм розвитку маркетингового потенціалу ЗВО на засадах бенчмаркінгу, який дозволить досягти мети запропонованою концепції за рахунок синергії трьох складових: організаційного, фінансово-економічного та гендерно-поведінкового механізму. На підставі проведеного дослідження окреслено особливості концепції розвитку маркетингового потенціалу ЗВО на засадах бенчмаркінгу та зазначено очікувані результати від її реалізації в освітньому просторі.

Біографія автора

І.В. Банзелюк , Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірантка

Посилання

Антикризове управління національною економікою:монографія / І. Малий. та ін. Київ:КНЕУ, 2017. 368 с.

Завадський Й. С., Осовська Т. В., Юшкевич О. О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006. 356 с.

Ващенко Н. В. Обґрунтування концепції управління розвитком підприємства. Академічний огляд. 2014. № 1(40). С. 94-102.

Большой энциклопедический словар : веб-сайт. URL: https://gufo.me/search?term=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата звернення 29.11.2020).

Корваленко М., Сікало М. Запровадження Концепції розвитку ринку зерна України. Публічне управління та адміністрування. 2019. № 2(20). С. 73-78.

Вікіпедія. Вільна енциклопедія : веб-сайт. URL: http://uk.wikipedia.org/ wiki/Концепція (дата звернення 29.11.2020).

Барна С.С. Концепція управління інноваційним розвитком енергосервісних підприємств. Інноваційна економіка. 2020. № 3-4 (83). C.71-77. DOI: 10.37332/2309-1533.2020.3-4.10

Банзелюк І. В. Рівні управління маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти. Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації: VIII наук.-практ. конф., 02-06 листопада 2020 р. м. Дніпро: Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2020.

Дороніна О.А. Роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління. Економіка і організація управління. 2017. № 4. С. 207-215.

Іваненко В., Ковальчук О. Оцінка маркетингового потенціалу підприємства: компаративний аналіз наукових підходів. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 1(87). С. 72-82.

Маматова Л.Ш. Місце маркетингового потенціалу в системі фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2017. Вип. 15. С. 140–145.

Кунев С.В., Е.Н. Мальченков Маркетинговый потенциал фармацевтических производителей: сущность и тенденции развития. Регионология. 2012. № 1 (78). С. 139–143.

Родионова А.П. Оценка и реализация маркетингового потенциала развития машиностроительных предприятий региона. Регионология. 2009. № 3. URL: http://regionsar.ru/ru/node/375 (дата звернення 29.11.2020).

Баранчеев В. П. Анализ и оценка маркетингового потенциала. Маркетинг. 2004. № 3. С. 42–50.

Поліщук І.І. Фактори розвитку маркетингового потенціалу підприємства. Науковий вісник Полісся. 2016. Вип. 2. С. 97–102.

Снісарчук І.В. Закономірності управління маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. 2019. №3 (89). С.87-93.

Банзелюк І.В. Принципи управління маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти. Економіка і організація управління. 2019. №3 (35). С.101-110.

Снісарчук І.В. Сутність та види бенчмаркінгу маркетингового потенціалу закладів вищої освіти. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2019. №7. С. 40-50. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5129

Банзелюк І. Функції управління маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу. Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку: V міжн. наук.-практ. конф. 23 квітня 2020 р. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. С. 25-26.

Ахновська І. О., Банзелюк І. В. Переваги та перешкоди використання бенчмаркінгу в управлінні маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти. Modern Economics. 2020. № 20(2020). С. 20-25.: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-03

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Статті