Суспільне багатство: концепт і спроби оцінки

Автор(и)

  • А.Ю. Дерлиця Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.19

Ключові слова:

суспільне багатство; соціальний капітал; суспільні активи; державна власність; комунальна власність; потенційні суспільні ресурси; національне багатство

Анотація

У статті окреслено концепт суспільного багатства, як частини національного багатства, що знаходиться за межами приватної сфери і складається із ресурсів, цінностей та благ, що належать усьому суспільству. Визначено склад суспільного багатства: суспільні активи (майно та цінності, які знаходяться у державній і комунальній власності); потенційні суспільні ресурси; соціальний людський капітал. Зазначено доцільність розмежування людського капіталу на індивідуальний людський капітал окремої особи (який стосується виключно її приватного існування) та соціальний людський капітал (у сфері колективної взаємодії).
Доведено необхідність аналізу суспільного багатства із позицій активів. Вказано, що суспільна власність може виступати пасивом для бюджетів, повертаючись збитками для держави та місцевого самоврядування. Обґрунтовано необхідність взяття у розрахунок потенційних суспільних ресурсів (земель, лісів, доріг, надр). У роботі здійснено спробу орієнтовної оцінки суспільного багатства в Україні і визначено його в обсязі, що перевищує 10 щорічних ВВП.
Вказано, що в Україні відносини державних підприємств із постачальниками, підрядниками та покупцями, нерідко збільшують собівартість і підрізають їх доходи. Цю систему характеризовано як процес перетікання суспільного багатства до приватних рук – націоналізацію збитків та приватизацію прибутків наближеними до державних підприємств бізнес структурами. Аргументовано, що впорядкування управління суспільним багатством має передбачати максимальне залучення у економічний оборот природних ресурсів, забезпечення відкритості та створення ринкових умов, роздержавлення та передачу в оренду. Показано переваги використання передового досвіду в сфері управління державною власністю шляхом створення холдингових компаній, які представляють інтереси платників податків і здійснюють професійне корпоративне управління активами.

Біографія автора

А.Ю. Дерлиця , Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

кандидат економічних наук, викладач кафедри фінансів та економіки

Посилання

Деттер Д., Фьольстер С. Державне багатство народів. Як управління державними активами може посилити чи підірвати економічне зростання. Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. 328 с.

Бобух І. М. Оцінка національного багатства у контексті міжнародного досвіду. Економіка і прогнозування. 2011. № 2. с. 24-39.

Шумська С. С.. Національне багатство України у вимірі показників СНС. Фінанси України. 2012. № 4. с. 27-40 .

Носик О. М. Форми людського капіталу: головні підходи до визначення. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 2014. № 3 (18). с. 149 - 158.

Тулай О. І. Державні фінанси і сталий людський розвиток : концептуальні домінанти та діалектична єдність : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 415 с.

Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2-х т.] T 1. Київ : ДННУ АФУ, 2010. 512 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.11.2018, 2545-VIII. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.uaЛaws/show/254к/96-вр

Закон України “Про управління об'єктами державної власності” [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16

Озеров И. Х. Основы финансовой науки: учение об обыкновенных доходах. 5-е изд. Москва : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1917. 544 с.

Моніторинг ефективності управління об’єктами державної власності. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=2e24db81-1b0d-4322-80ce-89e6d3c269e2&tag=MonitoringEfektivnostiUpravlinniaObiektamiDerzhavnoiVlasnosti

Звіт НБУ за 2019 рік. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2019.pdf?v=4

Ключові показники діяльності державних банків, станом на 01.01.2020. Міністерство фінансів України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.mof.gov.ua/storage/files/SOB(1).pdf

Консолідована фінансова звітність. Державна казначейська служба України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/konsolidovana-finansova-zvitnist-2

Хвесик М. А., Левковська Л. В., Сундука. М. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства. Економіка України. 2015. №10 (647) с. 84-96.

Моніторинг земельних відносин в Україні: 2016-2017. Статистичний щорічник. [Електронний ресурс] – Режим доступу: с. 20 https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf

Agricultural land prices by region. Eurostat. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=apri_lprc&lang=en

Мінеральні ресурси України. Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України», Київ. 2018. 270 с.

Сухіна О. М., Лобасов О. П. Розвиток методологічних підходів до економічної оцінки мінерально-сировинних ресурсів. Економіка України. 2013. № 2 (615) с. 67-80.

Державна служба статистики України Статистичний щорічник України за 2018 рік с. 326. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf

Загальна характеристика лісів України. Державне агентство лісових ресурсів України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=62921&cat_id=32867

Звіт Державного агентства автомобільних доріг України за 2017 рік. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/zvit_2017/ukravtodor_%202017.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Статті