Адаптація системи операційного менеджменту підприємств в умовах цифровізації економіки України

Автор(и)

  • О.В. Таранич Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.14

Ключові слова:

операційний менеджмент; суспільне відтворення; цифровізація економіки; стратегічний розвиток підприємств; виробничі функції; операція; стратегічний менеджмент; професійно-виробничі відносини

Анотація

Визначено передумови розвитку галузі знань менеджменту й адміністрування України як вдосконалення системи операційного менеджменту. Існуюча система традиційного менеджменту відповідає розвитку промисловості на рівні механізації й автоматизації праці, але не включає розвитку сфери послуг, роботизації та цифровізації виробництва, не поєднує його в ланцюгу формування вартості вздовж всього циклу суспільного відтворення, аж до відносин із кінцевими споживачами. Виходячи з необхідності узгодження дій на всіх етапах виробничого процесу, який в умовах глобалізації має багатонаціональний характер та поєднує постачальників сировини, напівфабрикатів, комплектуючих із виробниками готової продукції, а також поєднує контрагентів для її розподілу, обміну та споживання, сучасний операційний менеджмент має на меті поєднувати операційні цикли з виробництва продукції з іншими функціональними сферами розвитку як всередині підприємства, так і за його межами.
Сформовано завдання щодо адаптації системи операційного менеджменту підприємств, щоб вона відповідала головним трендам розвитку світової економіки, а також включала цифровізацію всіх етапів процесу суспільного відтворення.
Підкреслено досвід розвинених країн світу, відповідно до якого саме операційний менеджмент багатонаціональних компаній визначає зростання їх конкурентоспроможності, формує поруч із логістикою, маркетингом, бенчмаркінгом нову концепцію функціонування та розвитку підприємств за умов адаптації їх до умов інформаційної, цифрової економіки.
Метою дослідження є визначення напрямків адаптації системи операційного менеджменту підприємств в умовах цифровізації економіки України.
Визначено, що цифровізація світової економіки змінює умови ведення бізнесу та вимагає керівництво компаній застосовувати нові методи та підходи до операційного менеджменту, пов’язані з побудовою ефективних організаційних структур управління та подоланням вад, притаманних ері «доцифрового» керівництва. За умов всесвітньої інформатизації система операційного менеджменту сучасних підприємств повинна охоплювати весь цикл суспільного відтворення до відносин із кінцевими споживачами, а також охоплювати інші функціональні ланки, які разом утворюють систему стратегічного управління та розвитку підприємства.
Доведено, що операція є функціонально-завершеним набором дій, який призводить до певного управлінського результату.
Обґрунтовано, що в умовах цифровізації економіки України адаптація системи операційного менеджменту підприємств повинна відбуватись у певних напрямках. Це розвиток довгострокового планування і прогнозування, необхідний для подолання невизначеності та мінливості умов економіко-політичного середовища країни. Це впровадження новітніх знань і технологій, особливо інформаційно-комп’ютерного спрямування. Це розбудова політики соціальної відповідальності бізнесу та корпоративної культури в країні, щоб вища та середня ланки керівництва були провайдерами корпоративних змін і професійних відносин, побудованих у прозорому цифровому світі.

Біографія автора

О.В. Таранич , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Таранич А., Таранич О. Управління корпоративними організаційними структурами на засадах міжнародного маркетингу на світових товарних ринках. Економіка і організація управління, 2019. Випуск 4 (36). С. 168-178. DOI 10.31558/2307-2318.2019.4.16 URL: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/7773 https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.16 (дата звернення 23.11.2020).

Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. СПб.: Питер, 2011. 320с.

Чейз Р.Б., Эквилайн Н. Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент, 8-е издание : Пер. с англ. : Издательский дом «Вильямс», 2003. 704 с.

Бай С. Ф. Іванова В. І., Микитенко Н. В. Операційний менеджмент : навч. посіб. К. : Київ, 2004. – 187 с.

Василенко О. В., Ткаченко Г. І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2013. 532 с.

Гевко І. Б. Операційний менеджмент : навч. посіб. К. : Кондор, 2005. 228 с.

Дорофієнко В. В. Колосюк В. В. Операційний менеджмент : підруч. Донецьк : ВІК, 2006. 418 с.

Курочкин А. С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. К.: МАУП, 2012. 144 с.

Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2012. 392 с.

Орленко Я. Ю. Упровадження системи операційного менеджменту на підприємствах в умовах ринкової економіки. Державне будівництво. - 2014. - № 2. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_12 http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/03.pdf (дата звернення 23.12.2020).

Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. К.: В-во Європ. ун-ту, 2012. 147 с.

Сумець О.М. Основи операційного менеджменту. К.: ВД «Професіонал», 2008. 677 с.

Трут О. О. Операційний менеджмент : підруч. К. : Академвидав, 2013. 348 с.

Ткачова С.С. Іванова Т.П. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. Харків, 2009. 243 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Статті