Конфігуратор управління інноваційно-активною організацією в умовах невизначеності

Автор(и)

  • Р.І. Гринкевич Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.6

Ключові слова:

інноваційно-активна організація; гетерархія; конфігуратор; коеволюція; контінгентність; невизначеність; рефлексія; транспарентність

Анотація

Важливою складовою управління інноваційно-активною організацією в умовах зростаючої складності та невизначеності зовнішнього середовища є цілісне сприйняття та розуміння траєкторії удосконалень базових сфер діяльності організації, що забезпечують її релевантне пристосування до нових тенденцій, обумовлених загостренням соціально-економічних протиріч. Метою статті є створення конфігуратору управління інноваційно-активною організацією в умовах невизначеності, як узагальненої моделі системного опису необхідних організаційних трансформацій, що розглядаються у трансдисциплінарному контексті з використанням широкого спектру думок дослідників та практиків. Виділення протиріч, що обумовлюють необхідність організаційних трансформацій є необхідною складовою розуміння переліку змінних, які є системоутворюючими у забезпечені якості управління інноваційоно-активною організацією в умовах невизначеності. Більшість з традиційних управлінських практик інноваційно-активної організації є усталеними та складно викорінюваними, в своїй основі вони мають архетипічні практики, які були доречні в інших умовах. Крім цього, більшість аксіологічних орієнтирів сучасного господарювання та споживання (неусвідомлене споживання, заплановане старіння, соціальна безвідповідальність, індиферентність до технологій і принципів усталеного розвитку та інші) майже нівелюють спроби окремих організацій господарювати по новому, так як ставлять їх в нерівні умови ведення бізнесу з традиційними компаніями. Узагальнення та систематизація ключових факторів управління інноваційно-активною організацією в умовах невизначеності формує передумови майбутніх трансформацій за основними сферами: процес створення інноваційних цінностей, філософія, менеджмент та персонал. Зафіксовані в роботі розрізнення минулого і майбутнього дозволяють  зосередити подальші дослідження на розробці науково-практичного обґрунтування та забезпечення процесу імплементації зазначених організаційних перетворень.

Біографія автора

Р.І. Гринкевич , Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Безгин К.С. Управление процессом создания ценности на предприятии: полисубъектность и коллаборация: монография / К.С. Безгин. – Харьков: «НТМТ», 2015. – 288 с.

Гайсельхарт Х. Обучающееся предприятие в XXI веке / Х. Гайсельхарт. – Пер. с нем. Н. В.Маловой. – Калуга : «Духовное наследие», 2004. – 264 с.

Грунвальд А. Техника и общество : западноевропейский опыт исследования социальных последствий научно-технического развития / А. Грунвальд. – М. : Логос, 2011. – 160 с.

Друкер П. Бизнес и инновации / П. Друкер. – Пер. с англ. – М. : «Вильямс», 2007. – 432 c.

Йоханссон Ф. Эффект Медичи : возникновение инноваций на стыке идей, концепций и культур / Ф. Йоханссон. – Пер. с англ. – М : ИД Вильямс, 2008. – 192 с.

Кастельс М. Информационная эпоха : экономика, общество и культура / М. Кастельс. – Пер. с англ. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.

Князева Е. Н. Социальная сложность : самоорганизация, тренды, инновации / Е. Н. Князева // Общество : философия, история, культура. – № 1. – 2013. – С. 20-28.

Комаров С. В. От самоорганизации к саморазвитию : смена парадигмы менеджмента / С. В. Комаров, Н. Ю. Бухвалов, К. С. Пустовойт. – Екатеринбург : Ин-т экономики УрО РАН, 2013. – 257 с.

Лепский В. Е. Организация саморазвивающихся инновационных сред / Под ред. В. Е. Лепского – М. : «Когито-Центр», 2012. – 192 с.

Лефевр В. А. Рефлексия / В. А. Лефевр. – М. : Когито-Центр, 2003. – 496 с.

Лидбитер Ч. Мы – думаем : Массовые инновации, не массовое производство / Ч. Лидбитер. – Пер. с англ. А. В. Захаров. – М. : Аквамариновая книга, 2009. – 264 с.

Линц К. Радикальное изменение бизнес-модели: Адаптация и выживание в конкурентной среде / К. Линц, Г. Мюллер-Стивенс, А. Циммерман // Пер. с англ. – М.: Альпина паблишер, 2019. – 410 c.

Петровский В. А. Личность в психологии : парадигма субъектности : монография / В. А. Петровский. – Ростов на Дону : Феникс, 1996. – 505 с.

Пратер Ч. Как создавать инновации / Ч. Пратер, Л. Гандри // Пер. с англ. – М. : Солон-Пресс, 2012. – 96 с.

Прахалад К. К. Пространство бизнес-инноваций : создание ценности совместно с потребителем / К. К. Прахалад, М. С. Кришнан. – Пер. с англ. – М. : Юрайт, 2011. – 258 с.

Рич Дж. Краудфандинг. Справочное руководство по привлечению денежных средств / Дж. Рич. – Пер. с англ. А. Соколов. – М. : И-трейд, 2015. – 410 с.

Роджерс Е. Дифузія інновацій / Е. Роджерс. – Пер. з англ. В. Старк. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. – 591 с.

Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся организации / П. Сенге. – М. : Олимп-Бизнес, 2003. – 408 с.

Старк Д. Гетерархия : неоднозначность активов и организация разнообразия / Экономическая социология. – 2001. – № 2. – С. 115-132.

Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность / В. С. Степин // Вопросы философии. – 2003. – № 8. – С. 5-17.

Субетто А. И. Сочинения. Ноосферизм : В 13 томах : Квалитативизм : философия и теория качества, квалитология, качество жизни, качество человека и качество образования / А. И. Субетто. – Т. 8. – СПб. – Кострома : КГУ им. Н.А.Некрасова, 2009. – 392 с.

Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости / Н. Талеб. – Пер. с англ. – М. : КоЛибри, 2009. – 528 с.

Туоминен К. Качество управления изменениями / К. Туоминен. – Пер. с англ. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2008. – 96 с.

Фелпс Э. Массовое процветание : Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений / Э. Фелпс. – Пер. с англ. Д. Кралечкина; науч. ред. перевода А. Смирнов. – М. : Изд-во Института Гайдара; Фонд «Либеральная Миссия», 2015. – 472 с.

Хакен Г. Самоорганизующееся общество / Г. Хакен. // Будущее России в зеркале синергетики. – Пер. с нем. Е. Н. Князевой. – М. : КД «ЛиброКом», 2006. – C. 194-208.

Хаммер М. Реинжиниринг корпорации : манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Дж. Чампи. – Пер. с англ. Ю. Е. Корнилович. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 287 с.

Хау Дж. Краудсорсинг : Коллективный разум как инструмент развития бизнеса / Дж. Хау. – Пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 288 с.

Чесбро Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий / Г. Чесбро. Пер. с англ. В.Н. Егорова. М. : Поколение, 2007. - 336 с.

Шемаєва Л. Г. Управління стратегічною взаємодією підприємства з зовнішнім середовищем. Наукове видання / Л. Г. Шемаєва. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2007. – 314 с.

Яголковский С. Р. Психология инноваций : подходы, модели, процессы : монография / С. Р. Яголковский. – М. : ИД «Высшей школы экономики», 2011. – 270 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Статті