Розвиток потенціалу закладу вищої освіти в системі управлінських практик

Автор(и)

  • Т.Л. Нагорняк Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.18

Ключові слова:

управління університетом; заклад вищої освіти; потенціал ЗВО; система управлінських практик; стратегічний розвиток

Анотація

У статті обґрунтовано індикатори аудиту та інструменти розвитку потенціалу закладу вищої освіти в контексті стратегічного управління університетом за умов зовнішніх викликів та внутрішнього становлення локальної системи забезпечення якості вищої освіти. Запропоновано авторській підхід до визначення категорій «потенціал ЗВО», «система управлінських практик ЗВО», інструментів, заходів і очікуваних результатів розвитку потенціалу закладу вищої освіти в системі управлінських практик. Визначено ключові напрями розвитку потенціалу ЗВО (формування і збереження кадрового ядра, прагматизація освітніх програм, створення умов для саморозвитку і професійного становлення здобувачів вищої освіти, забезпечення університетом успішної реалізації індивідуальної траєкторії професійної/академічної активності науково-педагогічних працівників, утримання на високому рівні культури якості в ЗВО та розвиток неповторної атмосфери living-learning-community) та запропоновано низку рекомендацій щодо реалізації кожного з них.

Біографія автора

Т.Л. Нагорняк , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.політ.н., професор, перший проректор

Посилання

Bateman H. McAdam K. Dictionary of Human Resource and Personnel Management. London: A&C Black Publishers, 2006. 199 p.

Bolden R., Jones S., Davis H., Gentle P. Development and Sustaining Shared Leadership in Higher Education. London: LFHE. 2015. 47 p.

ESG (переклад українською) http://www.ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ESG_2015.pdf

Harvey L., Green, D (1993): Defining Quality, Assessment & Evaluation in Higher Education

Автономія і врядування у вищій освіті // http://www.ihed.org.ua/images/biblioteka/zbirnik_Avtonomiya-ta-vraduv-Vish-osv_IVO-NAPN-2014-236s.pdf; http://www.ihed.org.ua/images/biblioteka/Avtonomiya-ta-vryaduv-VO_monogr_IVO-2015-192p_avtors-kolektiv.pdf

Борщ В. І., Белякова В.В. Формування і реалізація кадрової політики на підприємствах України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2017. Том 16. №3 (37). С. 175-187.

Від контролю до культури якості: перезавантаженння процесів забепечення якості в українській вищій школі: практ.посібник / За ред. С. Гришко, Т.Добко… Львів: Вид-во: Компанія «Манускрипт». 2014. 168с.

Владыка М.В. "Инновационный потенциал вузов как фактор конкурентности экономического развития" / https://bit.ly/3rC3U2T

Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах (аналітичний звіт) http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Analit18ua_08-5mm.pdf

Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч.посіб./За ред.Т.Добка, М.Головянко. – Львів: Видавництво «Компанія Манускрипт», 2014. – 572с.

Калашнікова С. Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету // http://www.ihed.org.ua/images/biblioteka/Liderstvo/rozvitok_lidersk_potencialu_Universitets._Kalashnikova.S_2016_46c.pdf

Краснощок І. П. Виховний потенціал закладу вищої освіти: структура та критерії розвитку / Інна Петрівна Краснощок // Наукові записки ЦДПУ ім. В.Винниченка. Серія: Педагогічні. - Кропивницький : РВЦ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Вип. 180. С. 90-97.

Лугова В.М. «Науковий потенціал ВНЗ України та результативність його використання» / Економіка і суспільство. 2017. Вип.8. с. 27 С.547 – 555.

Лук’янова Л. Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід / Лариса Лук’янова; Українська Асоціація освіти дорослих. – К.: ТОВ «ДКС-Центр», 2017. 147 с.

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело. 1999. – 800 с.

Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції: Колективна монографія / Авторський колектив: І. Драч, С. Калашнікова, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за заг. ред.С. Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2020. – 223 с.

Одегов Ю.Г., Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2014. 444 с.

Рач В.А. Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів / В.А. Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. №1(29). С. 81-89.

Рашкевич Ю. Болонський процес і нова парадигма вищої освіти // http://www.ihed.org.ua/images/doc/04_2016_Rashkevych_BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf

Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства: колективна монографія / Авторський колектив: Є. Балджи, І. Драч, С. Калашнікова, О. Коваленко, С. Курбатов, Н. Невмержицька, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за заг. ред. С. Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. 205 с.

Стрехова С. В. Кадрова політика: важелі впливу на ефективність, механізми та інструменти реалізації. Економічний часопис ХХІ. 2012. № 3–4. С. 66-70.

Черниш О.В. Стратегічне управління освітньою діяльністю у ЗВО. Економіка і суспільтсво. 2018. №19. С.689 – 698.

Шпак О.Особливості управління в сучасній системі вищої освіти / Молодь і ринок. 2010. №12(71). С710-13.

Щербаков Ю.И., Коротков И.В. Управленческая деятельность в современных образовательных организациях / https://docplayer.ru/47703239-Upravlencheskaya-deyatelnost-v-sovremennyh-obrazovatelnyh-organizaciyah.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-07

Номер

Розділ

Статті