Інвестування національного господарства України: сучасний стан та пріоритетні напрями

Автор(и)

  • С.А. Сегеда Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.4

Ключові слова:

інвестування; прямі інвестиції; капітальні інвестиції; джерела фінансування; валова додана вартість; людський капітал; розвиток; наука; аграрно-продуктове виробництво

Анотація

В статті обґрунтовано роль інвестування національного господарства України як важливого чинника прискорення розвитку економіки країни та людини. Встановлено, що головним джерелом інвестицій є власні кошти підприємств і організацій. Тенденції зміни обсягів валової доданої вартості та капітальних інвестицій за галузями економіки протягом досліджуваного періоду були неоднаковими, як і сама їх частка у валовій доданій вартості, що свідчить про різне бачення підприємницьких і державних владних структур до розвитку окремих галузей національного господарства. Виявлено, що інвестування таких сфер національної економіки як наука, освіта, культура, мистецтво, спорт, сільське господарство, які визначають рівень розвитку людини та науково-технічного прогресу, сприяють активізації формування і реалізації людського капіталу та визначають розвиток національної економіки і людини, відбувається за залишковим принципом.
Доведено, що особливої уваги потребує інвестування галузей аграрно-продуктового виробництва, які стабільно забезпечують потреби суспільства в аграрно-продовольчій продукції за науково-обґрунтованими нормами споживання та натуральними товарами повсякденного вжитку, виготовленими з власної сільськогосподарської продукції та продуктів її промислової переробки.

Біографія автора

С.А. Сегеда , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу та бізнес-аналітики

Посилання

Мацибора Т.В. Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 69-75.

Мацибора Т. В. Тенденції розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України. Економіка АПК. 2020. № 4. С. 26-34. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004026

Пирог О.В. Тенденції інвестування національного господарства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 767. С. 343-349. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_767_50

Рощина Н.В., Борданова Л.С., Мілько І.В. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в Економіку України. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2017. № 14. https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108764

Соколов М.О., Михайлов А.М. Формування інвестиційних ресурсів в економіці України в умовах глобалізації. Економіка АПК. 2017. № 12. С. 44-51.

Танасієнко Н.П., Костюк І.В. Проблеми і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електрон. наук.-практ. журн. 2018. Вип. 3 (14). С. 112-117. Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/14_2018/20.pdf

Штулер І.Ю., Сержанов В.В. Державна політика залучення інвестицій у стратегії розвитку національних економік. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 16 (2). С. 162-166. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg

Статистичний щорічник України (За роками). Державна служба статистики України. Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua

Сегеда С.А. Аграрно-продуктове виробництво України: монографія. Вінниця: Видавництво ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. 638 с.

Богдан Т. Руйнація української науки як наслідок кланово-олігархічного ладу. Дзеркало тижня. 2018. № 13. С. 12.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. Ст. 25.

Сегеда С. А. Методологічні основи категорії «розвиток»: філософський аспект. Економіка та держава. 2018. № 10. С. 19. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.14

Мельник Л. Г. Фундаментальные основы развития. Сумы ИТД «Университетская книга», 2003. С. 7.

Коденська М. Ю., Нестерчук Ю. О., Соколюк С. Ю., Соколюк К. Ю. Людський капітал в системі соціально-економічних відносин. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. 169 с.

Seheda S., Datsenko G., Otkalenko O., Musil P. The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development. Economic Annals-XXI. 2019. No 1-2 (175). P. 45-52.

Сільське господарство України» (За роками). Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua

Сегеда С.А. Статистичний аналіз товарів повсякденного вжитку, виготовлених з продукції аграрно-продуктового виробництва. Бізнес інформ. 2020. № 1. С. 164-174. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-164-174

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-16

Номер

Розділ

Статті