Теоретичні аспекти та основні тенденції розвитку «зелених» інвестицій у глобальному вимірі

Автор(и)

  • Т.В. Орєхова Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • М.М. Роздобудько Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.1.4

Ключові слова:

«зелені» інвестиції; навколишнє середовище; інструменти зеленого фінансування

Анотація

В роботі розглянуто теоретичне підґрунтя розвитку «зелених» інвестицій у глобальному вимірі з точки зору різних сфер діяльності, як економічна, екологічна, фінансова, технічна, соціальна та філософська . Виокремлено основні характеристики, які притаманні «зеленим» інвестиціям. У статті проаналізовано основні тенденції розвитку зеленого інвестування на прикладі обраних країн світу. Узагальнено та систематизовано науково-методичні підходи вітчизняних та іноземних дослідників до визначення сутності терміну «зелені інвестиції». На основі проведеного дослідження, зроблено висновок про те, що ключовою ознакою «зелених» інвестицій виступає відновлення екосистеми та охорона довкілля. На основі аналізу тенденції було визначено, що має місце явище озеленення економіки, а також спостерігається приріст інвестиційної привабливості досліджуваної сфери діяльності.

Біографії авторів

Т.В. Орєхова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин, декан економічного факультету

М.М. Роздобудько , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня доктора філософії

Посилання

Investment. (2021). Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/i/investment.asp#ixzz5LVfUJt3b

Triodos Bank Annual Report 2020. URL: https://www.triodos.com/pressreleases/2021/annual-results-2020

The 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20S ustainable%20Developm ent%20web.pdf

Green Investment. (2021). World Green Economy Council. URL: http://wgeco.org/green-investment/

Eyraud L., Wane A., Zhang C., Clements B. Who’s Going Green and Why? Trends and Determinants of Green Investment. IMF Working Paper, WP/11/296. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11296.pdf

R. D Croce, Ch. Kaminker, F. Stewart. The Role of Pension Funds in Financing Green Growth Initiatives. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, №10, p.11. URL: http://www.oecd.org/finance/private-pensions/49016671.pdf

Арестов С.В. Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності природоохоронних інвестицій в екосистемні послуги : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. ОДЕУ. Одеса, 2008. С. 20.

Віхорт Ю.В. Управління фінансово-інвестиційним забезпеченням екологічних інновацій як одним із чинників їх ефективної реалізації в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/53.pdf

Пімоненко Т.В. Маркетинг і менеджмент зелених інвестицій : автореферат д–ра екон. наук, спец.: 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» Суми: СумДУ, 2019. С. 34.

Харічков С. «Зелені інвестиції» як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження. Економіст. 2010. № 12. С. 16–21.

Захарченко, Н.В. Механізми фінансування «зелених» інвестицій. Економічний вісник, 2019. №1. С. 166-180.

Фролов, А.Ю. Світовий досвід організації ринку зелених облігацій та можливості його запровадження в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. №5. С. 84-92.

World Investment Report 2021. URL: https://unctad.org/webflyer/worldinvestment-report-2021

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-22

Номер

Розділ

Статті