№ 1-2 (2013)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2013
PDF

Статті

A. G. Semеnov
5-12
V. N. Timokhin, A. G. Podolska
PDF
13-21
M. О. Kuzheliev, G. О. Kuzhelieva
PDF
22-29
N. S. Rad
PDF
30-38
O. O. Shakura
39-49
E. E. Ionin
50-59
O. V. Sidyuk, O. V. Potepukh
60-66
N. I. Volkova
67-77
V. V. Gerasymenko, R. A. Gerasymenko
PDF
78-89
V. N. Serdujk
90-101
L. S. Mikhalskaya
102-110
A. M. Legenka
111-116
N. V. Piskunova, G. Y. Chubar, K. S. Piskunova
PDF
117-124
V. V. Volkova
125-132
Yu. K. Beseda
133-145
M. V. Zakorko
146-158
V. V. Koval
159-165
I. A. Brailovskyi
PDF
166-172
S. A. Tereschenko
PDF
173-177
N. L. Ogorodnikova
178-186
T. S. Karpova
187-196
Yu. I. Markuts
197-208